arrow_back

Groen gas volgens de CO2-Prestatieladder

Biogas is gas dat wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. De term groen gas wordt gebruikt om aan te geven dat het biogas is dat op aardgaskwaliteit is gebracht. Net zoals voor groene stroom bestaat er voor biogas en groen gas een certificeringssysteem.

Hiervoor is Vertogas verantwoordelijk, een onafhankelijk instituut, dat door het ministerie van Economische Zaken is gemandateerd. Vertogas-certificaten bewijzen dat het groene gas uit biomassa is geproduceerd en dat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het certificaat is de zogenaamde ‘Garantie van Oorsprong’ (GvO). Één Vertogas-certificaat staat voor 1 MWh energie uit groen gas, hetgeen vergelijkbaar is met ongeveer 100 kubieke meter aardgas.

Biogas

Biogas kan worden ingezet voor elektriciteits- en warmteproductie of het kan als groen gas worden ingevoed in het gasnet. In het geval dat het biogas niet in het landelijk gasnet wordt ingevoed, zijn de GvO’s die Vertogas verstrekt herkenbaar als ‘GVO niet-netlevering’. Deze ‘GVO’s niet-netlevering’ kennen dus een vaste bestemming en zijn niet vrij verhandelbaar.

 

Groen gas

Zodra groen gas op het gasnet wordt ingevoed is het niet meer herkenbaar als groen gas omdat het zich vermengt met aardgas in de transportleiding. Het gas wordt als normaal fossiel gas verhandeld en vervoerd naar gebruikers. Het kenmerk groen is overgegaan in het certificaat en kan vervolgens los van de fysieke gasstroom worden verhandeld en weer gekoppeld worden aan de fysieke gasstroom als een eindverbruiker het groene gas verbruikt. Daardoor kan iedereen die dat wenst groen gas kopen zonder fysiek verbonden te zijn aan een producent van groen gas en op deze manier toch zijn energiegebruik verduurzamen.Er bestaan dus net als bij elektriciteit twee markten: een fysieke gasmarkt (handel in gas) en een virtuele certificatenmarkt (handel in certificaten).

De certificaten worden afgeboekt door de handelaar.

Een eindgebruiker kan bij zijn leverancier aangeven dat hij groen gas wil kopen om zijn gasgebruik te vergroenen. Uw leverancier of certificaten handelaar zal daarvoor groen gas certificaten moeten kopen en afboeken.

Losse certificaten kunnen alleen gekocht worden door handelaren. Het afboeken van certificaten bij gebruik (verkoop van groen gas aan een eindverbruiker) is verplicht.

 

Rijden op groen gas

Het is ook mogelijk om te rijden op groen gas. Het is een alternatief voor rijden op aardgas. Het is mogelijk dat het tankstation waar u uw aardgas tankt u die mogelijkheid biedt met certificaten. Ook is het mogelijk los certificaten in kopen om uw bedrijfswagenpark op groen gas te laten rijden. Hiervoor kunt u contact contact opnemen met een handelaar of leverancier. De registratie van de certificaten wordt gedaan via een rekening van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) binnen het Vertogas systeem.

 

CO2-emissiefactoren groen gas

Zie de website www.co2emissiefactoren.nl voor de CO2-emissiefactoren voor groen gas. Op de website worden twee soorten biogas onderscheiden:

-          Biogas (stortgas)

-          Biogas (covergisting)

Deze emissiefactoren gelden ook voor groen gas (biogas dat op aardgaskwaliteit is gebracht).

Voor de bepaling van de emissiefactor van groen gas is het dus van belang dat de leverancier aantoont of het biogas afkomstig is van organische reststromen (stortgas) of van de covergisting van mais en mest. Het is op de GvO duidelijk aantoonbaar van welke bron het groene gas afkomstig is, dus welke emissiefactor gebruikt dient te worden.

 

CO2-compensatie

Er zijn aanbieders die ‘groen gas’ aanbieden door middel van CO2-compensatie. Dit gaat buiten het systeem van Vertogas om. De betreffende aanbieders kopen hiervoor zogenaamde carbon credits op de internationale markt. Hiervoor bestaan meerdere betrouwbare standaarden: het Clean Development Mechanism, dat onderdeel is van het internationale Klimaatverdrag, de Gold Standard en de Voluntary Carbon Standard. Het aanbieden van ‘groen gas’ op basis van CO2-compensatie is op zichzelf een zinvol systeem dat bijdraagt aan de beperking van de mondiale CO2-uitstoot.

Binnen de systematiek van de CO2-Prestatieladder kan een bedrijf echter géén lagere emissiefactor krijgen voor dit gas, De reden hiervoor is dat de aanbestedingswetgeving eist dat er een relatie is tussen het project en de genomen maatregelen. Gecompenseerd gas geldt voor de CO2-Prestatieladder dus niet als groen gas.

 

Controle door de CI

De controle door de CI vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij groene stroom.

Bij elke ladderbeoordeling waarbij het bedrijf in de te beoordelen periode het verbruik van groen gas rapporteert, dient de LadderCI o.a. vast te stellen dat het bedrijf het volgende kan aantonen:

  1. In het geval dat er sprake is van het afboeken van garanties van oorsprong in het Vertogas systeem door een handelaar of leverancier, dient het bedrijf de hoeveelheden groen gas per bron (ten behoeve van de bepaling van de emissiefactor) aan te tonen met afboekoverzichten voor het betreffende kalenderjaar uit het Vertogas systeem.
  2. Ingeval er sprake is van aankoop van een groene gas product van een energieleverancier, dient het bedrijf:

a. de specifieke bronnen (in percentages) van het groen gas product aan te tonen (t.b.v. de bapeling van de emissiefactor) door middel van het door de leverancier verstrekte informatie voor dat product over het betreffende kalenderjaar

b. de hoeveelheid groen gas aan te tonen met een contract met (of factuur van) de leverancier waaruit blijkt hoeveel van dit product is afgenomen in het betreffende kalenderjaar, en

c. een verklaring van de leverancier te overleggen waarin staat dat de percentages van de specifieke bronnen, overeenkomen met de door Vertogas afgeboekte garanties van oorsprong voor het product. Deze verklaring van de leverancier dient voorzien te zijn van een accountantsverklaring (of gelijkwaardig) en mag afkomstig zijn van een openbare bron van de leverancier (bijvoorbeeld jaarverslag, website of persbericht).

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met SKAO of kijk op de website van Vertogas

 

a.       de specifieke bronnen (in percentages) van het groen gas product aan te tonen (t.b.v. de bepaling van de emissiefactor) door middel van het door de leverancier verstrekte informatie voor dat product over het betreffende kalenderjaar

b.       de hoeveelheid groen gas aan te tonen met een contract met (of factuur van) de leverancier waaruit blijkt hoeveel van dit product is afgenomen in het betreffende kalenderjaar, en

c.       een verklaring van de leverancier te overleggen waarin staat dat de percentages van de specifieke bronnen, overeenkomen met de door Vertogas afgeboekte garanties van oorsprong voor het product. Deze verklaring van de leverancier dient voorzien te zijn van een accountantsverklaring (of gelijkwaardig) en mag afkomstig zijn van een openbare bron van de leverancier (bijvoorbeeld jaarverslag, website of persbericht).

Prev:
Next: