SDG 3 GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Subdoel 3.9: Terugdringen van lucht, water en bodemverontreiniging. 

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door gecertificeerde organisaties op de CO₂-Prestatieladder resulteert in minder vervuiling van lucht, bodem en water. Gecertificeerde organisaties nemen maatregelen om hun CO₂-reductie terug te dringen, zoals elektrificatie van vervoer en transport, wat voor minder fijnstof zorgt. Dit resulteert in een beter welzijn van burgers.

SDG 7 BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Door het toepassen van de CO₂-Prestatieladder worden organisaties uitgedaagd om het gebruik van fossiele energie terug te dringen en dat van hernieuwbare energie te vergroten. Dit draagt bij aan subdoel 7.2 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix verhogen. Enerzijds door zelf hernieuwbare energie op te wekken en anderzijds door deze in te kopen. De KPI 7.2.1 ‘Aandeel hernieuwbare energie in de totale energie consumptie’ wordt beter inzichtelijk en vergroot door de CO₂-Prestatieladder.

SDG 9 INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Het gebruik van de CO₂-Prestatieladder in de bouw, infrastructuursector en industrie draagt bij aan Subdoel 9.4 Schonere infrastructuur en industrieën. Hoewel ‘de Ladder’ ook al geruime tijd in andere sectoren en bij andere typen aanbestedingen wordt toegepast (zoals ICT, Facilities, Afval, etc.) wordt de Ladder nog steeds sterk vertegenwoordigd in de GrondWeg- en Waterbouw (GWW). KPI 9.4.1 ‘CO₂ emissie per eenheid van toegevoegde waarde’ wordt bevorderd met de CO₂-Prestatieladder.

SDG 12 VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
Subdoel 12.6: Bedrijven aanmoedigen om duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

Bedrijven en overheden implementeren met een certificering op de CO₂-Prestatieladder een CO₂-managementsysteem. Daarnaast worden ze gestimuleerd om met interne en externe stakeholders te communiceren over CO₂. KPI 12.6.1 ‘Aantal organisaties met duurzaamheidsrapportage’ wordt positief beïnvloed door SKAO. SKAO geeft veel presentaties aan aanbestedende diensten die met de Ladder (willen) aanbesteden. Ook organiseerde SKAO in 2021 samen met Rijkswaterstaat en PIANOo het evenement event ’Impact maken met Klimaatneutraal Inkopen’. Deze activiteiten dragen bij aan subdoel 12.7: Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen, en meer specifiek wordt KPI 12.7.1 ‘Mate van implementatie van duurzaam inkoopbeleid door publieke organisaties’ hierdoor gestimuleerd.

SDG 13 KLIMAATACTIE

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

SKAO levert met de CO₂-Prestatieladder met name een bijdrage aan Subdoel 13.2 – Maatregelen tegen klimaatverandering. Certificering op de CO₂-Prestatieladder zorgt bij gecertificeerde organisaties en gecertificeerde overheden voor inzicht in hun CO₂-emissies (Indicator 13.2.2 totale emissies per jaar) en versnelling van het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Hetzelfde geldt voor het toepassen van de CO₂-Prestatieladder bij inkoop en aanbestedingen door overheden. SKAO besteedt veel aandacht aan kennisdeling over de CO₂-Prestatieladder en klimaatgerelateerde ontwikkelingen, waarmee we invulling geven aan subdoel 13.3 Educatie en bewustwording inzake klimaatverandering. Denk hierbij aan Communities of Practice, die SKAO in 2021 voor Ministeries en waterschappen organiseerde, aan de nieuwsberichten op onze website en social media, en dat we jaarlijks een gastcollege geven aan studenten van Universiteit Utrecht.

SDG 17 PARTNERSCHAP OM DE DOELEN TE BEREIKEN

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Subdoel 17.17
Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen is typerend voor de werkwijze van SKAO. In het DNA van SKAO is er één duidelijke weg vooruit naar een duurzame wereld: namelijk die van samenwerken. In nagenoeg alle activiteiten stimuleert SKAO het samenwerken en bundelen van krachten van bedrijven en overheden. Zo zijn overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd in ons bestuur en het Centraal College van Deskundigen, vragen wij regelmatig input aan onze stakeholders en nemen wij deel aan Buyer Groups. Dit geeft invulling aan het subdoel 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen, typerend voor de werkwijze van SKAO.