Groen gas

Biogas

Biogas is gas dat wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals GFT-afval, mest of rioolwaterslib. Biogas kan voor drie doeleinden gebruikt worden:

  • voor elektriciteits- en warmteproductie;
  • het kan opgewerkt worden tot Bio CNG;
  • het kan als groen gas worden ingevoed in het gasnet.

In de laatste twee gevallen is er sprake van groen gas.

Groen gas

De term groen gas wordt gebruikt om aan te geven dat het biogas is dat op aardgaskwaliteit is gebracht. Net zoals voor groene stroom bestaat er voor groen gas een certificeringssysteem. Hiervoor is Vertogas verantwoordelijk, een onafhankelijk instituut, dat door het ministerie van Economische Zaken is gemandateerd. Vertogas-certificaten bewijzen dat het groene gas uit biomassa is geproduceerd en dat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het certificaat is de zogenaamde ‘Garantie van Oorsprong’ (GVO). Eén Vertogas-certificaat staat voor 1 MWh energie uit groen gas, hetgeen vergelijkbaar is met ongeveer 100 kubieke meter aardgas.

In het geval dat het groen gas niet in het landelijk gasnet wordt ingevoed, zijn de GVO’s die Vertogas verstrekt herkenbaar als ‘GVO niet-netlevering’. Deze ‘GVO’s niet-netlevering’ kennen dus een vaste bestemming en zijn niet vrij verhandelbaar. Zodra groen gas op het gasnet wordt ingevoed is het niet meer herkenbaar als groen gas omdat het zich vermengt met aardgas in de transportleiding. Het gas wordt als normaal fossiel gas verhandeld en vervoerd naar gebruikers. Het kenmerk groen is overgegaan in het certificaat en kan vervolgens los van de fysieke gasstroom worden verhandeld en weer gekoppeld worden aan de fysieke gasstroom als een eindverbruiker het groene gas verbruikt. Daardoor kan iedereen die dat wenst groen gas kopen zonder fysiek verbonden te zijn aan een producent van groen gas en op deze manier toch zijn energiegebruik verduurzamen. Er bestaan dus net als bij elektriciteit twee markten: een fysieke gasmarkt (handel in gas) en een virtuele certificatenmarkt (handel in certificaten). Een eindgebruiker kan bij zijn leverancier aangeven dat hij groen gas wil kopen om zijn gasgebruik te vergroenen. Uw leverancier of certificatenhandelaar zal daarvoor groen gas certificaten moeten kopen en afboeken. Losse certificaten kunnen alleen gekocht worden door handelaren. Het afboeken van certificaten bij gebruik (verkoop van groen gas aan een eindverbruiker) is verplicht.

Rijden op groen gas

Het is ook mogelijk om te rijden op groen gas in de vorm van Bio CNG (Compressed Natural Gas). Het is een alternatief voor rijden op aardgas (CNG). Het is mogelijk dat het tankstation waar u uw aardgas tankt u die mogelijkheid biedt met certificaten. Ook is het mogelijk los certificaten in kopen om uw bedrijfswagenpark op groen gas te laten rijden. Hiervoor kunt u contact opnemen met een handelaar of leverancier. De registratie van de certificaten wordt gedaan via een rekening van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) binnen het Vertogassysteem.

CO2-emissiefactoren groen gas

Sinds 2019 wordt op elk groen gascertificaat van Vertogas met een NTA8080 of ISCC keurmerk een geverifieerde emissiefactor vermeld in gr. CO2/MJ. Indien deze factor ontbreekt dient de meest accurate CO2-emissiefactor van de website www.co2emissiefactoren.nl gebruikt te worden voor groen gas. Op de website worden vier soorten emissiefactoren voor groen gas onderscheiden:

  • Groen gas (stortgas)
  • Groen gas (covergisting)
  • Groen gas (GFT-vergisting)
  • Groen gas (RWZI-slib)

Daarnaast wordt een emissiefactor met een gemiddelde waarde vermeld, welke expliciet niet bedoeld is voor individuele emissieberekeningen. Het is op de GVO duidelijk aantoonbaar van welke bron het groene gas afkomstig is, dus welke emissiefactor gebruikt dient te worden.

CO2-compensatie

Er zijn aanbieders die ‘groen gas’ aanbieden door middel van CO2-compensatie. Dit gaat buiten het systeem van Vertogas om. De betreffende aanbieders kopen hiervoor zogenaamde carbon credits op de internationale markt. Hiervoor bestaan meerdere betrouwbare standaarden: het Clean Development Mechanism, dat onderdeel is van het internationale Klimaatverdrag, de Gold Standard en de Voluntary Carbon Standard. CO₂-compensatiemaatregelen vallen buiten het meetbereik van de CO₂-Prestatieladder. Compensatiemaatregelen leveren dus geen bijdrage aan het behalen van een (hoger) niveau op de CO₂-Prestatieladder. Gecompenseerd gas geldt voor de CO2-Prestatieladder dus niet als groen gas.

NB: de CO₂-Prestatieladder doet daarmee echter geen uitspraak over de maatschappelijke relevantie van dergelijke maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met SKAO of kijk op de website van Vertogas.