Lean & Green

Wat is Lean & Green?

Lean & Green is een programma om bedrijven te stimuleren zich actief in te spannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken. Lean & Green kent drie pijlers: Lean & Green Logistics, (goederenmobiliteit), Lean & Green Personal Mobility (personenmobiliteit), Lean
& Green Synchromodal (binnenvaart in de container supply chain).


Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder?

Lean & Green focust op CO2-reductie op het gebied van mobiliteit, de CO2-Prestatieladder gaat over CO2-reductie in bredere zin. Wanneer mobiliteit een materiële emissie is voor een bedrijf, kan Lean & Green interessant zijn. In de Maatregellijst van de CO2-Prestatieladder wordt bij de activiteit “Mobiliteit Transport” verwezen naar brandstoffen die gecertificeerd zijn als Lean & Green Tool. Van een tot Lean & Green Tool benoemde brandstof, is het aantoonbaar en bewezen dat het een bijdrage levert aan de reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van normale diesel. Gebruik van deze brandstoffen kan als een CO2-reducerende maatregel opgevoerd worden door CO2-Prestatieladder gecertificeerde bedrijven. Voor meer informatie, zie toelichting eis 3.B.1 in het CO2-Prestatieladder Handboek 3.0.Impactlening Rabobank

De Rabo Impactlening is een zakelijke lening met rentekorting speciaal voor duurzame bedrijven. Bedrijven die voorop lopen in duurzaam ondernemen en in het bezit zijn van een van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken zijn duurzame koplopers: bedrijven met een positieve impact op het milieu en de samenleving. Omdat de Rabobank duurzaam ondernemen extra wilt stimuleren, ontvangen deze bedrijven een rentekorting die kan oplopen tot 1,1%, bij een lening vanaf €250.000,-. Voor meer informatie, zie de website van de Rabobank. 


Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een van de keurmerken waarmee een bedrijf kan aantonen een duurzame koploper te zijn, groen is poen. Met een certificering op de ladder op niveau 4 of 5 komt een bedrijf in aanmerking voor een Rabo Impactlening en diens rentekorting.

Rabobank: “De CO2-Prestatieladder is een onafhankelijk en geaccrediteerd certificeringsschema voor ondernemingen om de CO2-uitstoot te reduceren. Het certificeringsschema biedt ondernemingen de ruimte voor creativiteit en vernieuwing op product- en bedrijfsniveau. Nadere vereisten: niveau 4 of 5.”

ISO 50001

ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen (gepubliceerd in 2011). De norm richt zich specifiek op het terugdringen van het energieverbruik van een organisatie. Dit op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en het gebruik ervan. 


Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder?

In de CO2-Prestatieladder wordt op verschillende plaatsen een link gelegd met ISO 50001. Op de volgende plaatsen wordt verwezen naar verplichte onderdelen van ISO 50001, die ook onderdeel zijn van de CO2-Prestatieladder:

ParagraafISO 5001 PDCA-cyclus  Link met laddereis

§ 4.4.3EnergiebeoordelingPlan
2.A.3
§ 4.4.6Energiedoelstellingen, -taakstellingen en actieplannen voor energiemanagement

Plan/Do


Invalshoek B/2.C.2

§ 4.6.1Monitoring, meting en analyse

Check


3.C.1/4.B.2/5.B.2/5.C.3
§ 4.6.4Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen

Act


Continue verbetering

MJA3

De Milieubarometer is een instrument om de milieuprestatie en CO2-footprint van een bedrijf te meten. De ingevulde gegevens worden vertaald naar grafieken en een CO2-footprint, waardoor een bedrijf inzicht krijgt in de score op milieu en prioriteiten voor het boeken van milieuwinst. De CO2-emissiefactoren van de Milieubarometer zijn goed afgestemd op de eisen van de CO2-prestatieladder. (bron: www.milieubarometer.nl)

 

Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder?

De Milieubarometer focust zich op het bepalen, publiceren en volgen van de CO2 footprint en milieuscore voor een bedrijf. Daarnaast bevat de Milieubarometer een lijst met kengetallen en reductiemaatregelen, waarmee bedrijven hun doelstellingen kunnen formuleren, onderbouwen en volgen. Het opstellen en publiceren van een CO2-footprint en het formuleren van een onderbouwde doelstelling is een van de onderdelen van de CO2-Prestatieladder.

Manifest MVI

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wordt door gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries ondertekend. Hierbij mogen de ondertekenaars van het manifest zelf invulling geven aan de doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze doelstellingen worden vervolgens vastgelegd in een actieplan.

 

De actieplannen van de deelnemers van het Manifest MVI gaan in op de wijze waarop de organisatie vanuit de inkoopvraag marktpartijen aanmoedigt en uitnodigt tot het leveren van duurzame en innovatieve producten. Het Manifest MVI benadrukt het belang dat hiervoor meer nodig is dan alleen het voldoen aan minimumeisen uit milieucriteriadocumenten.

 

Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder?

Het manifest legt verschillende thema’s vast op het gebied van duurzaam inkopen. Zo vallen biobased inkopen, circulair inkopen, klimaatbewust inkopen, innovatiegericht inkopen en internationale sociale voorwaarden onder de belangrijke thema’s. Met deze thema’s gaan de overheden aan de slag. In de Handreiking Manifest MVI staat dat de CO2-Prestatieladder bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen van overheden die klimaatbewust willen inkopen.


 Duurzaam GWW

De Green Deal Duurzaam GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) werkt al sinds 2013 aan het gezamenlijk verduurzamen van de infrastructuur van Nederland. In 2016 is de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend die tot 2020 van kracht is. De GWW-sector in Nederland is een omvangrijke sector en kent enorme potenties om duurzaamheidswinst te realiseren. De partijen in het samenwerkingsverband hebben de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. De aanpak duurzaam GWW behelst 4 instrumenten: De Omgevingswijzer, Ambitieweb, DuboCalc en de CO2-Prestatieladder.


De vijf basisprincipes van de Aanpak Duurzaam GWW:

1. Vertaal duurzaamheidsdoelen van de organisatie naar projecten
2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk en integraal mee bij infrastructurele opgaves
3. Focus per project op duurzaamheidsthema’s waar de meeste duurzaamheidswinst is te behalen
4. Geef ruimte voor innovatiegericht aanbesteden en gunnen op duurzaamheid
5. Maak gebruik van een gemeenschappelijk instrumentarium

Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder?

De ladder is één van de vier instrumenten uit het gezamenlijk instrumentarium van de Aanpak Duurzaam GWW.


EED energieaudit

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. De EED energie-audit is van toepassing op ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, die niet aan de gepubliceerde vrijstellingen voldoen.

De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Daarnaast brengt men op basis daarvan verslag uit van de resultaten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie (www.rvo.nl/eed).

 

Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder?

Een certificering op de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 geldt als alternatieve invulling voor de EED energie-audit, zoals de RVO in een adviesdocument heeft gepubliceerd op haar website. Bedrijven die niveau 3 of hoger gecertificeerd zijn, hoeven dus geen EED energie-audit meer uit te voeren. Bekijk onze webpagina over de relatie tussen de CO2-Prestatieladder en de EED Energie-Audit voor meer informatie.

 

Heb je als bedrijf een EED Energie-Audit uitgevoerd, maar nog geen certificaat op de CO2-Prestatieladder? Kijk op onze EED-webpagina wat de stappen zijn om een laddercertificaat op niveau 3 te halen.  SDG’s

De MJA is de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. De meest recente afspraken zijn vastgelegd in ‘MJA3 2001-2020. 


Bij bedrijven die aan MJA3 deelnemen, is de wettelijke plicht voor een zuinig gebruik van energie via de EEPs (Energie Efficiëntie Plan) geborgd. Uitgangspunt voor de relatie tussen MJA3 en de Wm (Wet milieubeheer) is dat de deelnemende bedrijven minimaal (of meer dan) hun wettelijke verantwoordelijkheid in acht nemen en alle zekere energiebesparingsmaatregelen uitvoeren. Zoals in het EEP zijn vastgelegd.Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder? 

De CO2-Prestatieladder legt in de Maatregellijst een link tussen gecertificeerde bedrijven en de MJA3 lijst voor ICT. Gecertificeerde bedrijven met een datacenter worden hierdoor gestimuleerd gebruik te maken van de maatregelen die op de MJA3 ICT lijst staan.


 


SDG’s


Wat zijn SDG’s?

Met de Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen heeft de Verenigde Naties een mondiale agenda ontwikkeld, die de wereld ‘tot een betere plek moeten maken in 2030’. De 17 werelddoelen hebben betrekking op onder andere de strijd tegen klimaatverandering, het beëindigen van armoede en de ontwikkeling van veilige en duurzame steden.


Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder draagt met name bij aan het behalen van doel 13 (Klimaatverandering aanpakken) en doel 9 (Innovatie en duurzame infrastructuur) van de SDG’s.  

Doel 13 wijst op het Parijse Klimaatakkoord, waarin staat dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius, met het streven dit tot maximaal 1,5 graad te beperken. Dit betekent dat het noodzakelijk is om broeikasgassen, waarvan CO2 een van de belangrijkste is, fors terug te dringen. Daarnaast moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie. De CO2-Prestatieladder draagt hieraan bij door bedrijven aan te zetten tot continue CO2-reductie. Verder spoort de Ladder aanbestedende diensten en inkopers aan om CO2-reductie centraal te stellen in aanbestedingen en projecten.

Met doel 9 van de SDG’s roept de VN overheden op om tegen 2030 de infrastructuur te moderniseren en industrieën aan te passen om hen duurzaam te maken. Hierbij ligt de focus op het gebruik van schonere en milieuvriendelijke technologieën.


Milieu barometer

De Milieubarometer is een instrument om de milieuprestatie en CO2-footprint van een bedrijf te meten. De ingevulde gegevens worden vertaald naar grafieken en een CO2-footprint, waardoor een bedrijf inzicht krijgt in de score op milieu en prioriteiten voor het boeken van milieuwinst. De CO2-emissiefactoren van de Milieubarometer zijn goed afgestemd op de eisen van de CO2-prestatieladder. (bron: www.milieubarometer.nl)

 

Wat is de relatie tot de CO2-Prestatieladder?

De Milieubarometer focust zich op het bepalen, publiceren en volgen van de CO2 footprint en milieuscore voor een bedrijf. Daarnaast bevat de Milieubarometer een lijst met kengetallen en reductiemaatregelen, waarmee bedrijven hun doelstellingen kunnen formuleren, onderbouwen en volgen. Het opstellen en publiceren van een CO2-footprint en het formuleren van een onderbouwde doelstelling is een van de onderdelen van de CO2-Prestatieladder.

Lean & Green
Impactlening Rabobank
ISO 50001
MJA3
Manifest MVI
Duurzaam GWW
EED energieaudit
SDG’s
Milieu barometer