arrow_back

Maatregellijst praktisch hulpmiddel om CO2-ambitie te beoordelen

De CO2-Prestatieladder vraagt bedrijven om ambitieuze doelstellingen voor de reductie van CO2 te formuleren. Maar hoe meet je dat? In de praktijk blijkt het onmogelijk om bedrijven te vergelijken op basis van de CO2-uitstoot per werknemer of op basis van omzet.

Daarvoor verschillen bedrijven te veel. Het is in de praktijk verstandiger om te kijken welke maatregelen bedrijven nemen. Dat heeft bovendien ook belangrijke voordelen op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling. 

Afgelopen zomer heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) een nieuw handboek gepubliceerd voor de CO2-Prestatieladder. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe Handboek is de invoering van de Maatregellijst, die deze week wordt gelanceerd op de website van SKAO. De Maatregellijst is een vergelijkingsbasis voor CO2-effiency en reductiemaatregelen voor bedrijven. De Maatregellijst is geïntroduceerd om het ambitieniveau en reductiedoelstellingen van bedrijven beter te kunnen beoordelen en te vergelijken. De lijst bevat maatregelen op drie niveaus te weten: standaard, vooruitstrevend en ambitieus.

 

De Maatregellijst helpt op de eerste plaats het bedrijf en de Certificerende Instelling, die het bedrijf beoordeelt op de CO2-Ladder, inzicht te geven in de vraag of de doelstelling van het bedrijf in vergelijking met branchegenoten voldoende ambitieus is. Een bedrijf dat net start met werken aan CO2-reductie kan nog achterlopen, maar zal aantoonbaar aan een inhaalslag moeten werken met hogere reductiedoelstellingen. Bedrijven die al langer succesvol aan CO2-redcutie werken, zullen zichtbaar moeten maken dat ze ambitieus blijven en nieuwe stappen zetten. Het is belangrijk dat alleen een serieuze inspanning ook daadwerkelijk wordt beloond door opdrachtgevers.

 

Daarnaast kan de lijst ook een inspiratie vormen voor bedrijven die praktische ideeën op willen doen voor het aanpakken van de CO2-uitstoot. De lijst heeft ook een duidelijke link naar een ander element van de CO2-Prestatieladder, namelijk kennisdeling en innovatie. Grote bedrijven moeten aantoonbaar bezig zijn met een innovatieproject dat leidt tot de invoering van een nieuwe maatregel. Dat kan variëren van een nieuw model voor de logistiek op de bouwplaats, slimmere ontwerpen van bruggen, efficiëntiemaatregelen bij baggerschepen tot cement met een lagere CO2-footprint en de integratie van getijdenenergie in dammen. Het stimuleert dus innovatie. Bovendien moeten alle bedrijven actief meewerken aan programmas om vooruitstrevende of ambitieuze maatregelen in de sector te implementeren en te verspreiden.

 

Een innovatieve aanpak in samenwerking met de markt

 

De Maatregellijst kan gezien worden als een belangrijke innovatie in de aanpak van CO2-reductie die voor alle sectoren in Nederland goed kan werken. De eerste versie van de Maatregellijst is opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, Vereniging van Waterbouwers en MKB Infra. Diverse maatregelen zijn afgestemd met partijen als Cumela en de BMWT. De makers hebben hiervoor 250 plannen van aanpak met maatregelen doorgespit en deze besproken met leden van deze brancheorganisaties. De Maatregellijst bevat dus enkel daadwerkelijk genomen maatregelen. Op de Maatregellijst kunnen bedrijven echter ook eigen nieuwe maatregelen invoeren. Deze worden beoordeeld en meegenomen in de jaarlijkse update cyclus. Hierdoor krijgt de maatregellijst een dynamisch karakter. Wat in 2015 een ambitieuze maatregel was, hoeft dat namelijk in 2017 niet meer te zijn. De Maatregellijst staat ook nadrukkelijk open voor de toevoeging van nieuwe activiteiten en sectoren zoals afval en recycling of ICT.

 

Geen verplichting

 

Het idee achter de Maatregellijst voor de CO2-Prestatieladder is fundamenteel anders dan de wijze waarop de overheid maatregelenlijsten inzet in het kader van de Milieuvergunning. De overheid kiest voor een maatregelenlijst met een beperkt aantal verplichte maatregelen per bedrijfstak. Het ligt voor de hand dat het bedrijfsleven deze lijst beperkt wil houden. Bij de ladder is geen sprake van verplichte maatregelen. Ieder bedrijf kan zelf kiezen welke maatregelen hij neemt, zolang er maar sprake is van een ambitieuze doelstelling.

SKAO hoopt dat op deze wijze een dynamische Maatregellijst ontstaat die leidt tot verdere CO2-reductie en daarnaast een systematisch proces van kennisontwikkeling en kennisdeling stimuleert.

De deze week gelanceerde maatregellijst is een start en is nog niet af. SKAO is benieuwd hoe de aanpak werkt en hoort graag feedback van betrokken partijen. We hopen in ieder geval het komend jaar de eerste maatregelen voor CO2-reductie in de keten, recycling en ICT toe te kunnen voegen.

 

Sible Schöne (Voorzitter CCvD CO2-Prestatieladder) & Gijs Termeer (Manager SKAO)