arrow_back

Nieuw Handboek CO2-Prestatieladder in de maak

Organisaties werken met de CO2-Prestatieladder aan CO2 reductie binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Dit doen zij met behulp van het CO2-Prestatieladder-Handboek waarin alle eisen en richtlijnen staan. Omdat de Ladder ernaar streeft voorop te lopen bij de oplossing van het klimaatprobleem en omdat de tijdgeest anno 2022 rijp is voor meer afrekenbare doelstellingen heeft het Centraal College van Deskundigen (CCvD) besloten om het Handboek van een grote update te voorzien. Tijmen de Groot en Christiaan van der Spijk van SKAO zijn nauw betrokken bij het proces naar een nieuw Handboek en vertellen over de huidige stand van zaken.

Waarom werken jullie aan een nieuw Handboek?

“De maatschappij ziet de urgentie van het klimaatprobleem en roept om een ambitieuzer klimaatbeleid, vertelt Tijmen. Tijmen is binnen SKAO projectleider van de doorontwikkeling naar een nieuw Handboek. “De basis van het huidige Handboek is ruim 7 jaar geleden gelegd met Handboek 3.0. In 2020 heeft met versie 3.1 een beperkte herziening plaatsgevonden, maar nu heeft het CCvD besloten tot een grondige herziening. We willen organisaties blijven belonen die ambitieus werk maken van CO2-reductie, en tegelijkertijd de lat ook hoger leggen. Daarvoor hebben we gelukkig met de huidige norm een goede basis, maar we hebben ook zeker veel nieuwe elementen nodig.”

Christiaan is namens SKAO secretaris binnen het CCvD. Volgens hem is het tijd voor een ‘vergaande doorontwikkeling’. “Vanuit het Nederlands en Europees klimaatbeleid moeten we naar nul CO2 uitstoot binnen 27 jaar. Wij willen dat de Ladder hier nog meer aan gaat bijdragen. Daarom is het CCvD bezig om het Handboek door te ontwikkelen naar Handboek 4.0.”

Welke partijen zijn er betrokken bij de doorontwikkeling?

Tijmen: "Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bestaat uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers en maatschappelijke organisaties. We streven naar een zo gebalanceerd mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbenden. We delen een maatschappelijk doel, namelijk het tegengaan van klimaatverandering. De leden van het CCvD zijn allemaal zeer betrokken en gemotiveerd om samen de CO2-Prestatieladder door te ontwikkelen.”

SKAO is verantwoordelijk voor het secretariaat en faciliteert het proces. "Het CCvD gaat over de inhoud van het Handboek. Op de achtergrond zijn echter ook een heleboel andere partijen betrokken bij de doorontwikkeling. Zo heeft ieder CCvD-lid een achterban, die bijvoorbeeld bestaat uit een duurzaamheidsnetwerk, met wie zij regelmatig van gedachten wisselen. Daarnaast hebben wij ook overleggen met mensen die niet direct een plek aan tafel hebben zoals beleidmakers van overheden en spreken wij ook met auditoren, adviseurs en individuele bedrijven. Al met al zijn er behoorlijk wat partijen betrokken bij de doorontwikkeling.“

Wat is de status en planning van de doorontwikkeling naar Handboek 4.0?

Tijmen: “Na de publicatie van Handboek 3.1 in 2020, zijn we begonnen met het verzamelen van feedback van gecertificeerde organisaties. In de breedte hebben we gezocht naar onderwerpen die van belang zijn om de CO2-Prestatieladder beter te maken.” Christiaan: "Daarom hebben wij ook een enquête opgesteld en uitgezet bij zoveel mogelijk betrokkenen. Meer dan 350 partijen hebben de enquête ingevuld wat ons enorm heeft geholpen om de onderwerpen te bepalen. Meer ambitie is daarbij absoluut het belangrijkste onderwerp gebleken. Hoe dragen we nu nog meer bij om klimaatverandering tegen te gaan?” In de discussies kwam naar voren dat iedereen intrinsieke motivaties heeft om iets voor het klimaat te doen. Deze onderwerpen zijn begin 2022 opgepakt door verschillende werkgroepen. We hebben er nu een half jaar aan discussies erop zitten. De eerste tekstvoorstellen worden na de zomer opgesteld, we hebben goede hoop dat in de tweede helft van 2023 er een nieuw Handboek wordt gepubliceerd. Uiteraard zorgen we voor een passende overgangstermijn waardoor iedereen voldoende tijd krijgt om er vervolgens mee aan de slag te gaan.”

Welke besluiten zijn er al genomen en op welke onderwerpen kunnen gebruikers van de Ladder veranderingen verwachten?

“De besluiten die genomen zijn hebben met name betrekking tot het onderwerp ambitie”, geeft Christiaan aan. “Zo gaan we onder andere een voor de Ladder nieuw concept introduceren: de Roadmap. Deze Roadmap wordt door een certificaathouder opgesteld en bestaat uit een strategie die leidt naar klimaatneutraliteit in uiterlijk 2050. Aangezien 2050 ver weg is, moet er ook aandacht zijn voor de kortere termijn, door bijvoorbeeld tussendoelstellingen te laten opstellen en door het opstellen van een Plan van Aanpak, met daarin de concrete maatregelen. De Ladder is en blijft een breed toegankelijk instrument voor alle type organisaties, maar de kaders met betrekking tot reductiedoelstellingen worden strikter en de ambitie gaat omhoog. Een voorbeeld hiervan is energiebesparing dat een prominentere rol krijgt”. Verder is ook duidelijk dat deze ambitie blijft gelden voor organisaties inclusief hun eventuele projecten, ongeacht of de CO2-Prestatieladder nu wel of geen rol heeft gespeeld bij de aanbesteding. Uiteraard kijken we bij iedere eis scherp hoe we deze het beste kunnen laten bijdragen aan de effectiviteit van het systeem en hoeveel tijd ze kosten. De CO2-Prestatieladder moet tenslotte werken voor zoveel mogelijk organisaties, of deze nu groot of klein zijn, en ongeacht in welke sector ze actief zijn. Dit doen we zowel voor nieuwe eisen als voor de bestaande eisen die we willen meenemen naar Handboek 4.0.

Tijmen: “We willen de ladder ook meer laten aansluiten bij wat nodig is voor internationalisering. Een voorbeeld hiervan is dat certificaathouders voortaan niet alleen over CO2, maar ook over overige broeikasgassen moeten rapporteren als dit voor hen relevant is. Dit is internationaal al heel gebruikelijk. Als er in de krant namelijk iets staat over CO2-emissies, dan gaat dat over alle broeikasgassen die omgerekend worden naar CO2. Om certificaathouders nu alvast te informeren of zij tot deze doelgroep behoren heeft SKAO een onderzoek laten uitvoeren waarin de belangrijkste sectoren geïdentificeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan sectoren waarbij methaan of lachgas vrijkomen.

SKAO zal de komende tijd haar stakeholders blijven informeren over het proces naar Handboek 4.0. Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin, meld u aan voor onze nieuwsbrief of houd onze website in de gaten.

Prev:
Next: