Nieuws

Innoveren met Energie Nul Projecten

Energie-neutrale woningen en kantoren zijn inmiddels een bekend begrip. Dergelijke woningen en kantoren produceren evenveel warmte en stroom als ze verbruiken. Een vergelijkbare aanpak is ook mogelijk in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW). Het bewijs hiervan is de Ramspolbrug in de N50.

Naar een klimaatneutrale treinreis

NS start met de aanbesteding van een nieuw stroomcontract voor het totale elektrische treinverkeer in Nederland voor de periode 2015-2025. NS wil deze contractperiode aangrijpen om de treinreis zoveel mogelijk duurzaam te vergroenen. Leveringszekerheid en een stabiele, zo laag mogelijke prijs staan bij de inkoop centraal. NS doet de aanbesteding mede namens de andere vervoerders op het spoor verenigd in VIVENS.

Productie bio-energie blijft stijgen

De productie van bio-energie is vorig jaar opnieuw gestegen, maar iets minder hard dan het jaar daarvoor. Dat staat in het Statusdocument bio-energie 2012, een rapportage die Agentschap NL jaarlijks laat uitvoeren.

Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw

CE Delft heeft voor het eerst inzicht gegeven in de milieu-impact van de Nederlandse betonketen, van grondstofwinning tot en met sloop en recycling. Dit zal in 2014 leiden tot concrete onderlinge afspraken om de betonketen verder te verduurzamen.

Hoger elektriciteitverbruik, gelijke CO2-emissies

Recent heeft Boele & van Eesteren, een VolkerWessels-onderneming, �De Calypso� in hartje centrum Rotterdam opgeleverd. Op de bouwplaats is in totaal bijna 2 miljoen kWu elektriciteit verbruikt (ruim 550 keer het jaarverbruik van een gemiddeld Nederlands gezin), een verdrievoudiging van wat vooraf ingeschat was . Ondanks het verhoogde verbruik is de totale CO2-emissie gelijk gebleven.

Wet biedt veel toekomst voor de CO2-Prestatieladder

In een serie artikelen geven Henri‰tte Former (Royal HaskoningDHV ) en Gijs Termeer (SKAO) een verdieping over de toegevoegde waarde van de CO2-Prestatieladder. In dit laatste artikel van de serie gaan de auteurs in op de interactie tussen de CO2-Prestatieladder en de wijze van aanbesteden.

Kademuur Vlaardingen duurzaam vervangen

De kademuur aan de KW-haven Zuidzijde in Vlaardingen wordt duurzaam vervangen. De kademuur is verouderd en is niet meer geschikt voor op- en overslag. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Vlaardingen.

Gestimuleerd door de CO2-Prestatieladder

Wat is het effect op CO2 reductie in projecten die met de CO2-Prestatieladder gegund zijn? In een serie artikelen vindt de zoektocht plaats naar een antwoord op deze vraag. Deze week deel 3.

SKAO organiseert Innovatiebijeenkomst over Duurzame Energie in de Infrastructuur

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) organiseert dit voorjaar alweer haar vierde Innovatiebijeenkomst. De bijeenkomst heeft als thema ?Duurzame energie in de infrastructuur.?

VORM Holding 300ste bedrijf op de CO2-Prestatieladder

VORM Holding B.V. heeft als 300ste bedrijf een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en certificerende instelling Kiwa B.V. waren in Papendrecht om VORM te feliciteren met het behalen van het certificaat.

SKAO organiseert bijeenkomst voor adviesbureaus 2013

Op 24 april a.s. organiseert de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen een bijeenkomst voor adviesbureaus die zich bezig houden met adviestrajecten rond de CO2-Prestatieladder.

Verlaging jaarbijdrage CO2-Prestatieladder 2013 met 15%

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft besloten om de jaarlijkse bijdrage van CO2-Prestatieladder gecertificeerde bedrijven aan de SKAO te verlagen met 15%. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2013.

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet

Ondernemers krijgen meer kans om overheidsopdrachten binnen te slepen. Dat is het gevolg van de Aanbestedingswet, die op 1 april 2013 in werking treedt. Vooral kleinere bedrijven hebben veel last van onduidelijke regels en onredelijke eisen bij aanbestedingen. In hoofdlijnen betekent de nieuwe wetgeving het volgende:

Seminar CO2-Prestatieladder: In een dag leren wat de ladder voor uw organisatie kan betekenen

Op donderdag 16 mei 2013 wordt alweer het 5e seminar georganiseerd waarin uiteenlopende ontwikkelingen en toepassingen over de CO2-Prestatieladder worden toegelicht. Tijdens de plenaire sessie komen de ontwikkelaars en gebruikers van de ladder aan het woord.

CO2-Prestatieladder ook in 2013 fiscaal aftrekbaar

Bent u een ondernemer en zoekt u binnen uw bedrijf altijd naar de beste oplossingen die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu? Laat u dan inspireren door de Milieulijst. Op deze lijst van de MIAVamil regeling staan ongeveer 360 investeringen die �chte milieuwinst opleveren. Als u hierin investeert, wordt niet alleen het milieu hier beter van, u profiteert ook zelf van een aantrekkelijke belastingaftrek.

Veel grotere CO2-reductie haalbaar dan we nu zien

Op 18 januari verscheen in Cobouw een artikel met de kop ?CO2-Prestatieladder heeft pas in de toekomst toegevoegde waarde?. Deze door Cobouw verzonnen kop dekt de lading van het artikel niet, vinden auteurs Henri�tte Former (Royal Haskoning DHV) en Gijs Termeer (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Helderheid in eisen van met de CO2-Prestatieladder gegunde projecten

In een serie artikelen in Cobouw geven Henriëtte Former van Royal HaskoningDHV en Gijs Termeer van SKAO een verdieping van een eerder in deze krant verschenen artikel over de toegevoegde waarde van de CO2-Prestatieladder. Basis van dat artikel was een onderzoek, dat een aantal onduidelijkheden en verwachtingen met betrekking tot de ladder naar voren bracht.

Erkenning Green Gold Label door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

Het Centraal College van Deskundigen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft besloten dat in het kader van de CO2-Prestatieladder de Green Gold Label (GGLS8) CO2-berekingsmethode gelijkwaardig is aan die van de NTA 8080.

Minder CO2-emissies door lagere elektriciteitsproductie

In het vierde kwartaal van 2012 is in Nederland 3,2 procent minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het vierde kwartaal met 0,9 procent op jaarbasis. De daling van de CO2-emissies is dus groter dan de economische krimp. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Rijkswaterstaat zoekt aansluiting voor innovaties bij andere overheden

Samen met andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen werkt Rijkswaterstaat aan de Innovatieopgave Rijkswaterstaat 2015-2020 (2030). Uit deze Innovatieopgave blijkt welke kansen er zijn voor innovaties en welke knelpunten opgelost kunnen worden met innovaties bij toekomstige uitvoeringstaken. Via het online platform innovatieopgaven.mett.nl zoekt Rijkswaterstaat aansluiting met andere overheden met vergelijkbare innovatiebehoeften.

Waterschappen werken aan Duurzaam GWW

Een groep van vijf waterschappen doet mee met het samenwerkingsverband Duurzaam GWW. Doel hiervan is het duurzaam maken van grond-, weg- en waterbouw en het spoor.

MVO trends 2013: Bedrijven gaan voor ?Mission Zero?

MVO Nederland presenteert 10 trends op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen bedoeld voor pioniers in duurzaamheid, maar voor heel ondernemend Nederland, van multinational tot kleine ondernemer.

Passages over projecten toegevoegd aan Handboek 2.1

In het Handboek CO2-Prestatieladder versie 2.1, dat verscheen op 18 juli 2012, zijn een aantal passages opgenomen die meer eenduidig moeten maken wat er verwacht wordt van bedrijven bij de uitvoering van projecten. Bij welke eisen passages zijn toegevoegd is terug te vinden in de wijzigingenlijst, die bij het verschijnen van het Handboek CO2-Prestatieladder 2.1 is uitgekomen.

Heijmans legt in Den Bosch weg CO2-neutraal aan

Heijmans legt de Bossche Parallelweg, een doorgaande weg in de bebouwde kom, klimaatneutraal aan. Met zonnepanelen op de bouwkeet, voor de keet zelf en voor de elektrische auto van de projectorganisatie.

Innoveren door de bril van Maud Vastbinder

Op donderdag 6 december 2012 organiseert Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) een Innovatiebijeenkomst over CO2-reductie in de keten. Ruim 100 vertegenwoordigers van opdrachtgevers, (gecertificeerde) bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties komen bij VolkerWessels in Amersfoort bijeen om te discussi‰ren over CO2-reductie in de keten. De drijvende kracht achter de Innovatiebijeenkomsten is beleidsmedewerker Maud Vastbinder van SKAO.

Branchegerichte toelichting voor ingenieursbureaus gepubliceerd

De Branchegerichte Toelichting voor ingenieursbureaus is op 30 november gepubliceerd enÿ te downloaden op de website van de SKAO. De Branchegereichte Toelichting voor ingenieursbureaus is tot stand gekomen in overleg tussen het Centraal College van Deskundigen en NLingenieurs.

CO2-prestatieladder stimuleert energiebesparing van bedrijven in de keten

Energiebesparing in de keten is een belangrijke doelstelling van de CO2-Prestatieladder. Op niveau vier van de ladder moet een bedrijf beschikken over tenminste twee relevante ketenanalyses en moet het bedrijf ook beschikken over een kwantitatieve CO2-reductiedoelstelling voor haar ketenemissies.

Mijlpaal voor CO2-Prestatieladder

ICT Automatisering (ICT) heeft op 22 november als 250ste bedrijf een CO2-bewust Certificaat ontvangen uit de handen van Certificerende Instelling SGS Nederland en de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Binnen 18 maanden is het aantal gecertificeerde bedrijven voor de CO2-Prestatieladder meer dan verdrievoudigd.

Rijkswaterstaat ontvangt prijs voor Ramspolbrug

Lodewijk de Waal heeft heeft de HIER Energie Nul Prijs uitgereikt aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, en aan Rijkswaterstaat voor de bouw van de Ramspolbrug. Deze brug tussen de Noord-Oostpolder en Overijssel is de eerste Energie Nul brug ter wereld.

Tijdens seminar aan de slag met de CO2-Prestatieladder

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en CROW organiseerden op 15 november jl. wederom een seminar over de CO2-Prestatieladder. Opdrachtgevers (gecertificeerde) bedrijven en decentrale overheden kwamen in congrescentrum Buiten Sociëteit te Zwolle bijeen om zich te laten informeren over het instrument.

Verifierende Instellingen voor CO2-Prestatieladder opgenomen op website SKAO

De SKAO heeft op haar website een overzicht opgenomen van de Verifi‰rende Instellingen die de verificaties van een emissie-inventaris mogen uitvoeren in het kader van de CO2-Prestatieladder.

SKAO handelt klacht Certificerende Instelling af

Afgelopen zomer ontving SKAO een klacht van een certificerende instelling. De klacht hield in dat een bedrijf was overgestapt naar een andere certificerende instelling en daarna op grond van dezelfde informatie een certificaat van een hoger niveau kreeg op de CO2-Prestatieladder. Dit bleek na onderzoek niet het geval.

ICT-dienstverlener stimuleert zuinig rijden

Capgemini gaat zuinig rijden stimuleren. Wanneer consultants bovengemiddeld veel brandstof verbruiken, moeten ze bijbetalen. Het bedrijf gaat hierbij uit van de industrienorm plus 15%, zodat er een marge is voor bijvoorbeeld de persoonlijke rijstijl van een gebruiker en het gebruik van brandstofverbruikende opties als airco.

Vlaardingen besteedt duurzaam aan met <br>de CO2-prestatieladder

Veel overheden streven ernaar duurzaam aan te besteden. Het is een onderdeel van de verwezenlijking van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Zeker voor lagere overheden is duurzaam aanbesteden nieuw.

Deelnemers gezocht voor expertgroep CO2-Prestatieladder

Een aantal CO2-gecertificeerde FOSAG-leden gaat hun kennis en ervaring op het gebied van CO2-reductie delen. Ook andere FOSAG-leden kunnen hier dan weer van gaan profiteren.

CO2-uitstoot infra activiteiten Heijmans sterk afgenomen 1e helft 2012

De CO2-uitstoot van de infrastructurele activiteiten van Heijmans is in de eerste helft 2012 flink gedaald. Dat blijkt uit de rapportage die Heijmans elk halfjaar uitbrengt in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Vragen over de eisen en het Handboek

Het secretariaat van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) krijgt regelmatig een vraag of een bepaald initiatief of CO2-reductieprogramma voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder en of het CCvD daar een uitspraak over kan doen. Ook krijgen we andere vraagstukken voorgelegd waarbij om een specifieke interpretatie van een eis of passage van het Handboek gevraagd wordt.

CO2-Prestatieladder steeds breder ingezet

De CO2-Prestatieladder is breed toepasbaar voor aanbesteders in verschillende sectoren. Het is daarom niet alleen de bouwsector die gebruik maakt van de CO2-Prestatieladder, ook andere opdrachtnemers in andere sectoren zien het nut van de ladder.

Branchegerichte toelichting voor ingenieurs vastgesteld

Donderdag 13 september is door het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen de branchegerichte toelichting voor ingenieursdiensten vastgesteld. De branchegerichte toelichting is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen CO2-Prestatieladder in nauwe samenwerking met de brancheorganisatie NLingenieurs.

Resultaten Innovatiebijeenkomst Duurzame Mobiliteit en Logistiek in de bouwsector

Op vrijdag 8 juni organiseerde Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) in samenwerking met Movares een Innovatiebijeenkomst over Duurzame Mobiliteit en Logistiek in de bouwsector. Het is inmiddels duidelijk dat er naar aanleiding van deze Innovatiebijeenkomst 14 initiatieven zijn uitgerold om samen -op het gebied van mobiliteit en logistiek- CO2 te reduceren.

SKAO organiseert bijeenkomst voor adviesbureaus 2012

Op 11 oktober organiseert de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen een bijeenkomst voor adviesbureaus die zich bezig houden met adviestrajecten rond de CO2-Prestatieladder.

Programma seminars CO2-Prestatieladder 15 en 27 november bekend

In ‚‚n dag een duidelijk beeld krijgen hoe uw organisatie voordeel kan halen uit de CO2-Prestatieladder? Kom dan naar ‚‚n van de twee seminars georganiseerd door CROW en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De ontwikkelaars en gebruikers van de ladder komen zelf aan het woord.

ProRail investeert 125 miljoen euro in meer comfortable stations

ProRail gaat de grootste en drukste treinstations in Nederland vanaf eind 2012 van nieuw perronmeubilair voorzien. Het oude meubilair, zoals banken, wachtruimten, afvalbakken en vertrekstaten, is vaak al meer dan 20 jaar oud en wordt stapsgewijs op 85 stations vervangen.

Technische Unie neemt hybride vrachtwagen in gebruik

Technische Unie verzorgt de dagelijkse distributie in de regio Eindhoven nu ook met een Atego Bluetec Hybrid vrachtwagen. De vrachtwagen wordt vooral ingezet voor de binnenstedelijke distributie.

Rijkswaterstaat sluit samenwerkingsovereenkomst met Grontmij

Rijkswaterstaat de samenwerkingsovereenkomst 2.0 met Grontmij gesloten. Het betreft een ruim drie jaar durende overeenkomst met zowel Rijkswaterstaat als het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor ingenieursdiensten.

Duurzame projecten in aanmerking voor prijs

De inschrijving voor de Nederlandse Bouwpluim 2013 is gestart. Grootschalige bouwprojecten, die laten zien dat er geweldige resultaten geboekt kunnen worden als opdrachtgever en opdrachtnemer op een open, transparante en coöperatieve manier met elkaar omgaan, komen in aanmerking voor de prijs.

Lowlands innoveert met Smart Grids

Llowlab op het terrein van popfestival Lowlands wordt gevoed door twee smart grids. Die geven een voorproefje van wat de energiewereld de komende jaren te wachten staat.

Bouwketen meer open voor innovaties door economische situatie

Van de uitvoerende partijen in de bouwketen staat 30% door de huidige economische situatie meer open voor innovaties dan enkele jaren geleden. Gemiddeld worden verbeteringen op het gebied van bouwtijdverkorting en energiebesparingsmogelijkheden het meest genoemd als reden om een innovatie uit te proberen. Dit blijkt uit het hoofdstuk ?Productinnovatie? van het BouwKennis Jaarrapport 2012/2013.

Uitgelicht: Politieke partijen over aanbestedingsbeleid

Het belang van het mkb en duurzaamheid voeren de boventoon in de plannen voor het aanbestedingsbeleid van de politieke partijen. Pianoo, het expertisecentrum aanbesteden van de overheid, inventariseerde de concept-verkiezingsprogramma?s.

MKB Nederland: Overheidsinkoop kan duurzamer

De 60 miljard euro die de overheid jaarlijks spendeert aan inkoop wordt nog steeds verkeerd besteed. Dat vindt teammanager. Regelgeving, Marktwerking en Consumentenbeleid Sigrid Verweij van MKB Nederland.

Renault Nederland eerste auto-importeur met certificering CO2-Prestatieladder

Renault Nederland heeft 13 juli jl. als eerste auto-importeur in Nederland het CO2-Bewust Certificaat niveau 3 in ontvangst genomen uit handen van KEMA en is dientengevolge de eerste auto-importeur in Nederland die volledig volgens de CO2-Prestatieladder werkt. Daarmee zet Renault zich in voor CO2-reductie ‚n helpt Renault zijn afnemers om CO2-doelstellingen te realiseren met bijzonder milieuvriendelijke auto?s.

CO2-Prestatieladder geaccepteerd door de RvA

De CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is officieel geaccepteerd als schema door de Raad voor Accreditatie (RvA). Met deze acceptatie heeft de SKAO de CO2-Prestatieladder een verdere kwaliteitsimpuls gegeven.

Siemens aan de slag met de CO2-Prestatieladder

Siemens Nederland is begin 2012 gestart met de invoering van de CO2 prestatieladder. Daarvoor zijn het eigen energieverbruik en de CO2 emissie van boekjaar 2011 in kaart gebracht. Met deze cijfers is het mogelijk om energiebesparing te meten en reductiedoelstellingen te maken. De doelstelling voor boekjaar 2012 is om het eigen energieverbruik en de CO2 emissie met minimaal 2% te verlagen.

Royal HaskoningDHV een feit

Royal Haskoning en DHV kondigen de offici‰le fusie aan tussen de beide bedrijven. De naam van het nieuwe bedrijf is Royal HaskoningDHV. Het bedrijf is ‚‚n van Europa?s toonaangevende projectmanagement-, ingenieurs- en adviesbureaus. Het nieuwe bedrijf behoort wereldwijd tot de top 10 van onafhankelijke, niet-beursgenoteerde ingenieursbureaus en staat in de top 40 overall.

DHV en CROW begeleiden MKB-Infra op CO2-Prestatieladder

Om gunningsvoordeel op aanbestedingstrajecten te krijgen is MKB-Infra voor de leden gestart met het versneld behalen van een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Onder begeleiding van advies- en ingenieursbureau DHV en CROW start deze week het eerste collectieve opleidingstraject. Mkb-ondernemers volgen dit versnellingstraject collectief met als doel sneller, effici‰nter en goedkoper aan de benodigde eisen voor certificering op de CO2-Prestatieladder te voldoen. MKB-Infra is hiermee de eerste brancheorganisatie die haar leden een collectief traject aanbiedt.

NS lanceert CO2-vergelijker

NS heeft in samenwerking met Milieu Centraal een CO2-vergelijker gelanceerd in de Reisplanner op ns.nl. ?Met deze CO2-vergelijker willen we samen met Milieu Centraal laten zien dat duurzaamheid niet in Rio begint, maar dat je zelf al eenvoudig het verschil kan maken,? aldus Michiel van Roozendaal, directievoorzitter van NedTrain en binnen de NS-directie verantwoordelijk voor duurzaamheid.

Speciale Greendriver Challenge deelnemers CO2-Prestatieladder

Bedrijven die duurzaam willen ondernemen met de CO2-Prestatieladder kunnen op 1 september aan de start staan van een speciale editie van de Greendriver Challenge. Deze rijstijlcompetitie is een effectieve manier om gezamenlijk de CO2-uitstoot terug te brengen.

Internationale erkenning voor Nederlandse multinationals

Negen Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, waaronder AkzoNobel en DSM, ontvingen maandag internationale waardering voor hun streven naar duurzaamheid.

Imtech legt Toyota-oplaadpunten aan

Royal Imtech gaat een hightech netwerk van intelligente oplaadpunten aanleggen op huisadressen van bezitters van de nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid en bij alle Toyota-dealers in Nederland. De verwachting is dat er in 2012 tussen de 1.300 en 2.500 laadpunten bij berijders worden geplaatst en 117 dubbele laadpunten bij dealers. Het netwerk maakt deel uit van de oplaadservice van Toyota, dat is inbegrepen bij de aanschaf van een nieuwe hybride auto. Het is het eerste grootschalige netwerk voor elektrisch vervoer in Nederland.

Rijkswaterstaat gaat CO2-Prestatieladder vaker inzetten

Opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten door zuinig met energie om te gaan, krijgen van Rijkswaterstaat een voordeel bij de gunning. Rijkswaterstaat gebruikt daarvoor de CO2-prestatieladder en gaat het instrument in de toekomst vaker inzetten bij aanbestedingen.

Duurzame initiatieven gepresenteerd bij tweede Innovatiebijeenkomst

Op vrijdag 8 juni organiseerde Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) in samenwerking met Movares een Innovatiebijeenkomst over Duurzame Mobiliteit en Logistiek in de bouwsector. Het was de ideale gelegenheid voor verschillende partijen om met elkaar in contact te komen.

Wegens succes geprolongeerd: Seminar CO2-Prestatieladder

Na de zomer wordt er in samenwerking met CROW weer seminars georganiseerd ter kennismaking met en verdieping van de CO2-Prestatieladder. De ontwikkelaars en gebruikers van de ladder komen zelf aan het woord. Het seminar geeft u in één dag een duidelijk beeld van hoe uw organisatie voordeel kan halen uit de CO2-Prestatieladder. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Duurzame GWW: een proces van verschillende snelheden

Duurzame GWW is een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten gericht op het duurzamer maken van de Spoor- en Grond- Weg en Waterbouw. Op maandag 18 juni werd in Utrecht de eerste Dag van Duurzaam GWW georganiseerd.

Philips en Honeywell groenste merken in installatiesector

Voor de Duurzaamheid & Energie Monitor 2012 heeft BouwKennis onderzoek gedaan naar de meest duurzame merken uit de bouw- en installatiesector. Onder E-installateurs is Philips hierbij als winnaar uit de bus gekomen. Honeywell trekt in de werktuigbouwkundige sector aan het langste eind, terwijl VELUX volgens aannemers B&U het meest duurzame ruwbouwmerk is. Saint Gobain Glass scoort ten slotte het beste onder architecten.

IT dienstverlener scoort hoog op CO2-Prestatieladder

Atos heeft het op ‚‚n na hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder bereikt. Met deze certificatie op niveau 4 toont de IT-dienstverlener aan dat zij zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten CO2-bewust handelt. Zo bereikt Atos tastbare resultaten op het gebied van energiebesparing, een effici‰nt en duurzaam gebruik van materialen en de toepassing van duurzame energie.

Forse CO2-besparing bij aanleg verlengde A4

Foto: Yuri van Geenen. Bij de aanleg van de A4 kan een forse besparing op de CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Die besparing is mogelijk geworden door een samenwerkingsverband van de twee granulaatleveranciers voor de snelweg, Van Vliet Contrans en Recycling Kombinatie. De twee bedrijven zullen voor dit doel nauw samenwerken.

Conversiefactoren voor biogas handboek 2.0

In het handboek van de ladder worden de volgende twee conversiefactoren voor biogas vermeld:

stortgas: 400 g CO2/m3

covergisting maïs en mest: 1.300 g CO2/m3


We willen er voor all duidelijkheid op wijzen dat de term stortgas een wat verouderde term is voor alle biogas uit organische reststromen. Dit betekent dat voor alle biogas afkomstig van organische reststromen de conversiefactor 400 g CO2/m3 kan worden gehanteerd. Bij gas afkomstig van covergisting is de tweede conversiefactor van toepassing.

VNO-NCW: Duurzaam ondernemen is de laatste vijf jaar dominant geworden

Steeds meer bedrijven willen van duurzaamheid hun handelsmerk maken, omdat klanten, toeleveranciers en talent op de arbeidsmarkt daarom vragen. En zoeken daarbij de hulp van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die expertise kunnen leveren.

Duurzame datacenters subsidiabel

Duurzaamheid is niet langer een ideaal. Datacenters die investeren in duurzaamheid en efficiëntie, hebben daar financieel baat bij. Ze besparen op stijgende energiekosten. Daarnaast heeft de overheid ook in deze moeilijke tijden budget voor bedrijven die investeren in (producten en processen voor) energiezuinige datacenters.

Keteninitiatieven CO2-Prestatieladder op website Waterbouwers

Meld uw keteninitiatieven CO2-Prestatieladder aan bij de Vereniging van Waterbouwers en beantwoord de vraag: ‘Vindt u dat de Waterbouwers een link naar de keteninitiatieven op de verenigingswebsite moet plaatsen?’

Lichte stijging CO2-emissie Europese Unie

Naar verwachting is het afgelopen jaar de industriële CO2-emissie van de EU met 2,4 procent gestegen ten opzichte van 2010. Ondanks de toename is dit een bevestiging dat de vastgestelde 20/20/20-klimaatdoelstellingen van de 27 lidstaten haalbaar zijn.

Wegens succes geprolongeerd: Seminar CO2-Prestatieladder

Op 8 maart wordt er in samenwerking met CROW in Amsterdam weer een seminar georganiseerd ter kennismaking met en verdieping van de CO2-Prestatieladder. De ontwikkelaars en gebruikers van de ladder komen zelf aan het woord. Het seminar geeft u in ‚‚n dag een duidelijk beeld van hoe uw organisatie voordeel kan halen uit de CO2-Prestatieladder.

Veel interesse voor Innovatiebijeenkomst CO2-Prestatieladder. Update: Innovatiebijeenkomst = VOL

Op 3 februari 2012 organiseert Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen in samenwerking met Rijkswaterstaat een Innovatiebijeenkomst over duurzame energie in de infrastructuur. Er zijn helaas geen plekken meer beschikbaar.

CO2-Prestatieladder fiscaal aftrekbaar door opname in Milieulijst

Bedrijven die duurzaam willen ondernemen met de CO2-Prestatieladder kunnen in 2012 gebruikmaken van de fiscale aftrekmogelijkheden van de MIAVamil-regeling. De regeling is met name voor kleinere ondernemingen interessant.

Overgangsregeling voor bevoegde Ladder Certificerende Instellingen verlengd

De overgangsregeling voor bevoegde Ladder Certificerende Instellingen, genoemd op pagina 35 in hoofdstuk 5 van Handboek CO2-Prestatieladder 2.0, is verlengd. Deze regeling liep per 1 januari 2012 af. De overgangsregeling is voor onbeperkte termijn verlengd en loopt af op het moment dat de CO2-Prestatieladder onder accreditatie bij de Raad voor Accreditatie valt.

Albron als eerste cateraar gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder

Albron heeft zich gecertificeerd voor niveau 3 op de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met deze primeur in de foodservice-branche geeft Albron haar koploperspositie op het gebied van duurzamer ondernemen verder vorm.

De waarde van ketenanalyses

Bedrijven die de trede 4 van de CO2-Prestatieladder willen betreden, moeten twee ketenanalyses maken. Een ketenanalyse is een beschouwing van je bedrijfsproces en waardeketen, erop gericht om CO2 uitstoot in het proces in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door een analyse te maken van het afvalverwerkingsproces, de inkoop van materialen of het energieverbruik door jouw product bij je klant. Kortom uitstoot die niet direct door het eigen bedrijf veroorzaakt wordt, maar door toeleveranciers of afnemers.

Nieuwe en gezamenlijke lijst voor emissie berekenen CO2 voor bedrijven

Het Connektprogramma Lean and Green, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (beheerder CO2-Prestatieladder) en stichting Stimular actualiseerden hun CO2-emissiefactorenlijst en hebben er ‚‚n lijst van gemaakt. Dankzij deze nieuwe lijst kunnen bedrijven en organisaties hun CO2-emissie berekenen voor alle facetten van hun bedrijfsvoering met eenduidige emissiegegevens. Hiermee geven de organisaties een voorzet voor een Nederlandse standaard lijst van emissiefactoren.

De SKAO organiseert vier Innovatiebijeenkomsten

De SKAO zal in januari haar eerste Innovatiebijeenkomst organiseren. Voor de zomer van 2012 zullen er vier Innovatiebijeenkomsten plaatsvinden met ieder een ander thema. De bijeenkomsten hebben als doel het aanscherpen van ambities door het bevorderen van dialogen en initiatieven die leiden tot innovatie met de CO2-Prestatieladder.

Positieve geluiden bij gebruik CO2-Prestatieladder door RWS

Rijkswaterstaat koopt steeds duurzamer in, maar ziet de inschrijfsommen niet stijgen omdat de besparingen zichzelf terugverdienen. Minder energieverbruik kost ook minder en dus passen de bedrijven dat soort besparingen zonder morren toe, constateert projectdirecteur duurzaam Annette Augustijn van Rijkswaterstaat

Beslisboom decentrale overheden gereed

De toegevoegde waarde van de CO2-Prestatieladder wordt voor een groot deel bepaald door een juiste toepassing ervan bij geschikte projecten. Daarom is voor aanbestedende decentrale overheden in de GWW sector door de SKAO en CROW een beslisboom inclusief een toelichting opgesteld.

CO2-reductie is een vast onderdeel geworden van het denk- en ontwikkelingsproces in de bouwsector

Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw zet duurzaamheid in als verkoopargument richting de klant. Vooral fabrikanten van bouwmaterialen doen dit veelvuldig. Tegelijkertijd vindt ruim zes op de tien bedrijven echter ook dat duurzaam bouwen over vijf jaar geen unique selling point meer is, maar een noodzaak. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis.

Baggerproject succesvol gegund met CO2-Prestatieladder

Rijkswaterstaat heeft voor het eerst succesvol een aanbesteding afgerond met gebruik van de CO2-Prestatieladder.

Grote organisaties kiezen leveranciers op basis van CO2-uitstoot

Al jaren kijken de grootste bedrijven wereldwijd naar mogelijkheden om de uitstoot van CO2 bij leveranciersketens terug te dringen. Een nieuw onderzoek van Carbon Trust laat zien dat de focus op de productieketens de komende jaren verder aangescherpt zal worden.

Duurzaam ondernemen steeds belangrijker voor Nederlands bedrijfsleven

Inmiddels ziet 60 procent van het Nederlandse bedrijfsleven het financiële voordeel van duurzaamheid. In 2010 was dit nog 45 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse Duurzaamheidsbarometer van adviesbureau PwC.

Rijkswaterstaat maakt lijst bekend met CO2-Prestatieladderprojecten

Rijkswaterstaat heeft een lijst bekend gemaakt met projecten waarbij de CO2-Prestatieladder wordt ingezet.

Rijkswaterstaat en ProRail gaan intensiever samenwerken

ProRail en Rijkswaterstaat gaan intensiever samenwerken op het gebied van aanbestedingen, contractvormen en prestatie-eisen.

Capgemini Nederland hoogst genoteerde consultancy- en IT-dienstverlener op CO2-prestatieladder

Capgemini in Nederland is gecertificeerd voor niveau 4 op de CO2-Prestatieladder. Hiermee is Capgemini de eerste consultancy- en IT-dienstverlener die op dit niveau gecertificeerd is.

Overgangsregeling naar Versie 2.0 nader uitgewerkt

Voor opdrachtnemers van ProRail, is in paragraaf 1.3. van het Handboek 2.0 de overgangsregeling te vinden van versie 1.2 naar versie 2.0. Deze overgangsregeling is verder uitgewerkt. Informatie daarover kunt u hier downloaden.

Nieuwe versie Handboek gepubliceerd

Vandaag is een nieuwe versie van het handboek gepubliceerd. Handboek CO2-Prestatieladder 2.0, versie 23 juni 2011. Belangrijkste wijzigingen zijn te vinden in de conversiefactoren, bijlage C. Hierin is de nieuwe regeling voor groene stroom te vinden. Daarnaast zijn er aantal conversiefactoren bijgesteld en toegevoegd. Belangrijkste wijzigingen kunt u vinden in de wijzigingenlijst.

CO2-Prestatieladder wint ook buiten bouwwereld terrein

De CO2-Prestatieladder is breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren. Het is daarom niet alleen de bouwsector die gebruik maakt van de CO2-Prestatieladder, ook andere sectoren hanteren de ladder.

Ook Rijkswaterstaat gaat ladder gebruiken

Na groot-aanbesteder ProRail heeft nu ook Rijkswaterstaat besloten om de CO2-Prestatieladder te gaan hanteren bij aanbestedingen van grote bouw- en infra-projecten.

Ter kennismaking: twee seminars - MELD JE HIER AAN

Op 31 mei en 27 juni worden in Amsterdam twee dag-seminars georganiseerd ter kennismaking met de nieuwe CO2-Prestatieladder. De ontwikkelaars van de ladder komen zelf aan het woord.