2021 update van CO2-emissiefactoren en publicatie harmonisatiebesluit jaartal emissiefactoren

De jaarlijkse update van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden (zie dit nieuwsbericht). De wijzigingen zijn per 1 januari 2021 van kracht en vragen in meerdere gevallen om herberekening van het referentiejaar (en eventueel andere voorgaande jaren). Tevens heeft SKAO een harmonisatiebesluit gepubliceerd over het toepassen van de juiste set emissiefactoren voor een specifiek emissiejaar.

SKAO publiceert 2 harmonisatiebesluiten m.b.t. ISO 50001 en business travel

SKAO heeft op 25 januari 2 harmonisatiebesluiten gepubliceerd als kleine correcties voor Handboek 3.1. Dit harmonisatiebesluit corrigeert verlopen paragraafnummers en -namen uit ISO 50001 en dit harmonisatiebesluit verduidelijkt dat er geen aparte reductie- en communicatiedoelstellingen verplicht zijn voor business travel. In beide gevallen is geen sprake van inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van Handboek 3.0.

Klimaatmonitor Waterschappen en de CO2-emissie-inventaris voor de CO2-Prestatieladder

In 2020 hebben SKAO en de Unie van Waterschappen een succesvolle Community of Practice CO2-Prestatieladder voor waterschappen georganiseerd waar 18 waterschappen aan hebben deelgenomen. Drie hiervan zijn reeds gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder en er zullen in 2021 meer waterschappen volgen. Naar aanleiding van de certificering van meerdere waterschappen ontstond de vraag wat het verschil is tussen de onderliggende berekeningen van de Klimaatmonitor Waterschappen en de CO₂-emissie-inventaris van de CO2-Prestatieladder en in het bijzonder hoe voor de CO₂-Prestatieladder het beste gerapporteerd kan worden over CO2 die vrijkomt bij het verbranden van zelfopgewekt biogas in WKK’s of CV-installaties. Adviesbureau Arcadis heeft dit in opdracht van de Unie van Waterschappen nader bekeken.

VNG neemt stokje over om certificaat CO2-Prestatieladder te behalen

Nadat het duizendste certificaat op de CO2-Prestatieladder door Hoogheemraadschap van Delfland in september is behaald, draagt de organisatie het stokje nu over aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). VNG begeleidt gemeenten al een tijdje bij het behalen van een certificaat, maar gaat hiermee nu zelf aan de slag. We spreken Marloes Borsboom-Turabaz, zelf gedreven door duurzaamheid en werkzaam als projectleider CO2-reductie, over de beweegredenen van VNG om zich te gaan certificeren. Marloes: ‘Ik ben heel blij dat we hieraan gaan beginnen.’

De CO2-Prestatieladder heeft potentie als opvolger van MJA3-convenant

Deze conclusie wordt getrokken in een onderzoek dat is uitgevoerd door Arcadis in opdracht van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en de Unie van Waterschappen.

VNG webinar: in 2020 certificeren voor de CO2-Prestatieladder

Deze conclusie wordt getrokken in een onderzoek dat is uitgevoerd door Arcadis in opdracht van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en de Unie van Waterschappen.

Kortere teksten, minder administratie: Handboek 3.1 is efficiëntere norm

Op 22 juni is Handboek 3.1 gepubliceerd, de opvolger van Handboek 3.0. SKAO interviewt Jeroen Gijzen en Huub Groenenberg, twee leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD). In het CCvD worden de wijzigingsbesluiten over het Handboek genomen. Eén van de pijlers van Handboek 3.1 is de ‘efficiëntere norm’. Wat wordt hiermee bedoeld en welke rol hebben zij daarin gespeeld?

Maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op genomen maatregelen

In april van dit jaar kwam de Rapportage Maatregellijst 2019 uit. Dit is een overzicht van CO2-reducerende maatregelen die in dat jaar door gecertificeerde organisaties zijn genomen.
Hoe kijkt Gijs Termeer, programmadirecteur van SKAO, tegen de genomen maatregelen aan en wat verwacht hij voor de komende tijd? Hoe staan de maatregelen in verband met sommige maatschappelijke ontwikkelingen? Lees hier zijn bevindingen.


Door: Gijs Termeer 

Ook in 2020 is er een Community of Practice CO2-Prestatieladder voor waterschappen

In 2019 heeft SKAO met de Unie van Waterschappen een Community of Practice voor waterschappen opgericht waaraan 7 waterschappen deelnamen. En niet zonder succes! Sinds februari 2020 mag het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zich het eerste gecertificeerde waterschap van Nederland noemen. Maar ook drie andere waterschappen uit de CoP zijn al voorbij de besluitvorming over de CO2-Prestatieladder, zij zitten momenteel in het certificeringstraject.

Actualisering CO2-emissiefactoren 2020

De jaarlijkse update van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden. De meeste wijzigingen zijn per 1 januari 2020 van kracht en vragen niet om herberekening van voorliggende jaren.

Blijft je groene stroom contract groen?

Het gebruik van groene stroom is een goede manier om de CO2-uitstoot van een bedrijf te reduceren. Veel bedrijven kiezen voor deze maatregel. In Nederland stijgt de vraag naar groene stroom echter sterker dan de productie. De prijs van groene stroom is daarom in de afgelopen vijf jaar gestegen.

VOL: Kennissessie ‘Mobiele werktuigen en datamonitoring’ 11 december, Jaarbeurs Utrecht

Enkele opdrachtgevers, opdrachtnemers en koepelorganisaties ontwikkelen samen met de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) een werkwijze om de inzet van schoon en zuinig bouwmaterieel (mobiele werktuigen) te stimuleren, met name voor decentrale overheden. Een van de vraagstukken in dat verband is de introductie van betrouwbare en nauwkeurige brandstofregistratiesystemen in de GWW-sector. Dit is een lange termijndoel, maar om dit te realiseren dienen nu al stappen te worden gezet. Daarom nemen SKAO en Rijkswaterstaat nu het initiatief tot deze kennissessie.

 

3 vragen aan Wethouder Jeroen de Jong, gemeente Harderwijk

Op woensdag 30 oktober wordt de laatste van de drie roadshows ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ in Den Haag gehouden. Tijdens het plenaire spreekt wethouder Jeroen de Jong van gemeente Harderwijk over wat de CO2-Prestatieladder voor zijn gemeente betekent. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, stellen we drie vragen aan de wethouder over de ambities van Harderwijk om klimaatverandering tegen te gaan.