, , ,
arrow_back

Waterschappen kennen hun klimaatvoetafdruk en streven naar klimaatneutraliteit in 2035

De Nederlandse waterschappen hebben op 14 oktober aangekondigd om in 2035 klimaatneutraliteit te willen behalen. Ze kijken daarbij zowel naar de emissie van de eigen bedrijfsvoering als van de keten. Met deze aankondiging leggen zij de lat voor duurzaamheid hoger dan het landelijke niveau en hopen zij een inspiratie te zijn voor andere instanties.

“Het is geen wonder dat de klimaatverandering ons zo aan het hart gaat, want wij merken in het waterbeheer als eersten de gevolgen in ons dagelijks werk. Wij zijn eigenlijk de ‘kanarie in de kolenmijn’. Het weer hebben wij als mens niet in de hand, maar de klimaatverandering kunnen we beïnvloeden. Dus gaan we als waterschappen aan de slag”, zegt Dirk-Siert Schoonman, bestuurder van de Unie van Waterschappen (UvW), over de aankondiging.

Op weg naar klimaatneutraliteit

Op 14 oktober kondigden de 21 Nederlandse waterschappen met hun strategische visie ‘Op weg naar klimaatneutraliteit’ verder aan nog meer aandacht te besteden aan het in beeld brengen van hun klimaatvoetafdruk. Hierbij wordt gekeken naar de eigen uitstoot van broeikasgassen, zoals bijv. bij het gebruik van lachgas en methaan bij de rioolwaterzuiveringen, en in de omgeving zoals veenweiden, waterbodems en oppervlaktewater.

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten liet weten achter de ambities van de waterschappen te staan: “Ik ben onder de indruk van de ambities. Klimaatverandering tegengaan vereist een gezamenlijke inspanning van alle overheden. Waterschappen zijn niet alleen een belangrijke schakel om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Ze geven het goede voorbeeld aan de rest van Nederland door ook te helpen bij het tegengaan van klimaatverandering.”

De verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening

Dirk-Siert Schoonman wijdde op 14 oktober uit over de duurzame richting van de waterschappen: “De zeespiegelstijging gaat sneller dan gedacht en dat is zorgwekkend. Meer dan de helft van Nederland ligt beneden de zeespiegel of in overstromingsgevoelig gebied, waar bovendien twee derde van ons nationaal inkomen wordt verdiend. Hoe houden we Nederland ook op de lange termijn veilig?

Het is essentieel dat water en bodem sturend worden bij besluiten over de ruimtelijke ontwikkeling. Waterschappen werken niet alleen hard aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. We stellen ook alles in het werk om die verandering te voorkomen en bij te dragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland.”

Community of Practice

In de lente van 2021 deed de UvW al een oproep aan alle waterschappen in Nederland, waarin zij hen aanspoorde om uiterlijk in 2025 gecertificeerd te zijn op de CO2-Prestatieladder. Inmiddels hebben 7 waterschappen, Waternet en Waterschapsbedrijf Limburg hun certificaat op de ladder behaald. Daarnaast zitten er 6 in het proces om hun certficaat op de Ladder te behalen, en gebruiken acht waterschappen de Ladder al structureel in hun aanbestedingen. De 21 waterschappen in Nederland, Waternet, Waterbedrijf Limburg, UWV en SKAO komen sinds 2019 een aantal keer per jaar online samen voor de Community of Practice CO2-Prestatieladder voor Waterschappen (CoP).

Steeds nadrukkelijker kijkt de UvW ook naar zichzelf, naar de impact die zij kan maken door de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Er zijn diverse middelen denkbaar om hier stappen in te zetten, bijvoorbeeld door implementatie van de CO2-Prestatieladder. Sommige waterschappen binnen de UvW zijn al goed op weg met de implementatie en toepassing van de Ladder. Hier zit dus veel leerpotentieel voor andere waterschappen.

Inspireren en ondersteunen

Het doel van de CoP is om deelnemers te inspireren en te ondersteunen bij de keuzes die ze moeten maken en de acties die ze moeten ondernemen. Hiermee kunnen ze vervolgens binnen hun eigen organisatie zelf stappen gaan zetten. Naast de directe meerwaarde voor deelnemers zelf, krijgt de UvW via de CoP ook meer inzicht in vraagstukken bij de implementatie van systemen voor duurzaamheidsmanagement. Dit inzicht kan de UvW later inzetten bij het bieden van een strategisch handelingsperspectief voor meerdere organisaties die hun taken willen verduurzamen en maatschappelijke doelstellingen willen realiseren.

In totaal worden er in 2023 zo’n CoP 4 bijeenkomsten georganiseerd. De volgende CoP-bijeenkomst, met als onderwerp Gevorderden Niveau 4 & Aanbesteden, zal op 25 november online plaatsvinden. Onlangs schreven wij op onze website nog twee nieuwsartikelen n.a.v. Waternet en de waterschap Brabantse Delta die beiden een Niveau 3-certificaat behaalden:

WATERSCHAP BRABANTSE DELTA BEHAALT CERTIFICAAT OP DE LADDER: ‘ENTHOUSIASME AAN DE TOP IS ONMISBAAR’

WATERNET STAPT OP DE DERDE TREDE VAN DE CO₂-PRESTATIELADDER

Prev:
Next: