arrow_back

Nieuw plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025

Het nieuwe plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), genaamd 'Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact' heeft als doel het stimuleren van alle overheden om hun inkoopkracht in te zetten voor het realiseren van onze maatschappelijke doelen in het fysieke en het sociale domein. Het plan loopt van 2021 tot 2025. Het vorige plan is eind 2020 afgelopen.

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over het nieuwe plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 'Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact' voor de periode 2021-2025.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van producten, diensten en werken richt zich op het tegengaan van klimaatverandering en milieuverontreiniging en op het stimuleren van een circulaire economie, een diverse en inclusieve samenleving, arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ketenverantwoordelijkheid van bedrijven.

Ondanks het groeiend gebruik van MVI is het nog lang geen gemeengoed. Maatschappelijke doelen moeten een hoofdzaak zijn en niet langer een bijzaak van het inkoopproces.

4 hoofdlijnen

Om hier gericht aan te werken zijn in het nieuwe plan 4 hoofdlijnen uitgezet, waarlangs de komende jaren wordt gewerkt.

  • Goed opdrachtgeverschap

    Maatschappelijke doelen worden zo goed mogelijk doorvertaald naar de opdrachtformulering en deze werkwijze wordt erkend en toegepast door de hele organisatie heen.
  • MVI moet minder vrijblijvend zijn

    Ambities en wijze van rapporteren en monitoren borgen in nieuwe bestuurlijke afspraken met de andere overheden en het Rijk, in opvolging van het huidige Manifest MVI.

  • Extra impact realiseren in kansrijke sectoren

    Start van buyer groups, waarin Rijk en andere overheden samen optrekken in specifieke inkoopdomeinen. Zij ontwikkelen samen een visie op de verduurzaming van een productcategorie, passen die toe in hun aanbestedingen en moedigen ook andere opdrachtgevers hiertoe aan.

  • En een meer integrale aanpak van de duurzame en sociale thema's.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder wordt in het rapport o.a. genoemd als instrument dat:

-   opdrachtgevers kan aanjagen tot maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap;

-   gebruikt kan worden voor circulair en klimaatvriendelijk inkopen;

-   zorgt voor inkopen met impact.

Plan en Kamerbrief

Kamerbrief over Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 
Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021 - 2025 

Prev:
Next: