arrow_back

Kracht van overheidsinkopen en de CO2-Prestatieladder specifiek benoemd in IPCC rapport

Het is nu echt 1 minuut voor 12. Daarover laat het nieuwe IPCC rapport ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change’ geen twijfel bestaan. Maar daar blijft het niet bij in dit derde deel van het rapport over de gevolgen van klimaatverandering. Helder wordt beschreven wat de opties zijn om onze uitstoot in de komende 8 jaar te halveren. Opvallend is dat daarbij de inkoopkracht van de overheid concreet benoemd wordt als één van deze opties om verandering teweeg te brengen.

Inkoopkracht van de overheid benutten

In het nieuwe rapport wordt de aandacht gevestigd op het grote inkoopvolume van de overheid en de mogelijkheid om dit aan te wenden voor de benodigde transitie. Lokale, regionale en nationale overheden kunnen hun inkoopkracht gebruiken om nichemarkten te creëren en de vraag naar producten en materialen met een lage CO-emissie te stimuleren. De CO2-Prestatieladder wordt in het rapport specifiek benoemd. Hierover staat vermeld dat bedrijven in Nederland bij overheidsopdrachten een concurrentievoordeel kunnen behalen door certificering volgens de CO2-Prestatieladder.

Opties in alle sectoren

Om de opwarming van de aarde te beperken, zijn grote transities in de energiesector nodig. Dit betekent een substantiële vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, wijdverbreide elektrificatie, verbeterde energie-efficiëntie en het gebruik van alternatieve brandstoffen (zoals waterstof).

Steden en andere stedelijke gebieden bieden ook grote kansen voor emissiereductie. Deze kunnen worden bereikt door een lager energieverbruik (zoals door het creëren van compacte, beloopbare steden), elektrificatie van vervoer in combinatie met emissiearme energiebronnen en meer koolstofopname en -opslag met behulp van de natuur.

Om de uitstoot in de industrie te verminderen, dienen materialen efficiënter te worden gebruikt, producten te worden hergebruikt en gerecycled en dient afval tot een minimum te worden beperkt. Deze sector is goed voor ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot. Oplossingen zijn nieuwe productieprocessen, emissiearme en emissievrije elektriciteit, waterstof en, waar nodig, koolstofafvang en -opslag.

Landbouw, bosbouw en ander landgebruik kunnen grootschalige emissiereducties opleveren en ook koolstofdioxide op grote schaal verwijderen en opslaan.

Landen dienen meer te investeren

Het rapport toont aan dat, hoewel de financiële stromen een factor drie tot 6 keer lager zijn dan het niveau dat in 2030 nodig is om de opwarming te beperken tot minder dan 2°C, er wereldwijd voldoende kapitaal en liquiditeit is om dit gat in de benodigde investeringen te dichten. Dit is echter afhankelijk van duidelijke signalen van regeringen en de internationale gemeenschap, waaronder een betere afstemming van de overheidsfinanciën en beleid.

Download rapport en beleidssamenvatting

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (Engels) op ipcc.ch.

Bron: PIANOo

Prev:
Next: