arrow_back

Eerste waterschap certificeert zich op niveau 4 van de CO₂-Prestatieladder

 

Waternet werkt namens waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam. Ze zuiveren afvalwater, maken drinkwater èn houden het oppervlaktewater schoon en op pijl. Zij zijn als eerste waterschap gecertificeerd op trede 4 van de CO₂-Prestatieladder. Sander Mager, lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap: 'Wij worden enorm geraakt door klimaatverandering en we vinden dat we ons maximaal moeten inspannen om dat zoveel mogelijk te beperken. De CO₂-Prestatieladder is een mooi instrument om CO₂- en klimaatneutraal te worden. Het geeft inzicht in waar je staat, maar laat ook zien wat er nog nodig is.’

Invulling geven aan de ambitie

Waterschap AGV zuivert afvalwater en houdt het oppervlaktewater schoon en op peil. Het bestuur van het waterschap heeft de opdracht gegeven de eigen footprint zoveel mogelijk te verlagen. Dat doen ze door duurzame energie op te wekken, duurzaam in te kopen en door klimaatneutraal te zijn in 2030. ‘Waterschap AGV geeft met de CO₂-Prestatieladder concreet invulling aan die ambitie’, zegt Mager. ‘Geen hoog-over ambitie, maar verbonden met het reguliere, dagelijkse werk van het waterschap, praktisch en blijvend. Als bestuurders kunnen wij wel richting geven, maar in de uitvoering gebeurt het. Ik ben er trots op dat ons waterschap nu als eerste gecertificeerd is volgens de CO₂-Prestatieladder, op trede 4.’

Impact maken

Olivia Traast werkt voor het programma Circulaire Economie bij Waternet, de uitvoeringsorganisatie van waterschap AGV. ‘De opdracht van het bestuur is om niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder te bereiken, omdat je daar echt impact mee kunt maken’, vertelt zij. ‘Al direct nadat we trede 3 bereikten, zijn we voortvarend doorgegaan op de ingeslagen weg. En nu hebben we trede 4 behaald. We hebben eerst onze eigen bedrijfsvoering onder de loep genomen, zoals ons relatief hoge verbruik van gas en elektriciteit. Sinds de overstap op groen gas en Nederlandse windenergie is dat al behoorlijk verminderd. De volgende stap is het verlagen van de uitstoot van ons wagenpark. Verder zetten we flink in op het gebruik van de milieukostenindicator (MKI) om te prioriteren met impact. De MKI maakt heel expliciet waar we het meeste effect kunnen bereiken. Zo komt er bij het rioolwaterzuiveringsproces nog veel methaan en lachgas vrij, ook dat gaan we aanpakken.’

Samenwerking in de keten

Niveau 4 van de CO₂-Prestatieladder draait om de samenwerking in de keten. Traast: ‘We hebben drie ketenanalyses opgesteld: over pompen, over beton en over slibverwerking. Als watercyclusbedrijf gebruiken we ontelbaar veel pompen. In de toekomst zullen we vaker pompen vervangen door gereviseerde exemplaren en we gaan preventiever onderhoud plegen. Dat doen we samen met onze ketenpartners. Het levert echt tastbaar en concreet een heel circulair resultaat op. Een ander ketenproject is beton. Bij de fabricage van beton komt veel CO₂ vrij, dus is het zinvol te kijken of en hoeveel beton er eigenlijk nodig is. Misschien zijn er ook andere alternatieven mogelijk. Of we kiezen een betonsoort die met minder uitstoot is vervaardigd. Met deze ketenanalyse kunnen we daar nu gerichter op gaan sturen, want ook in de betonwereld is men bezig met innovatie. De ketenanalyse over slibverwerking is in de maak en daar zijn ongetwijfeld ook allerlei winstpunten te behalen. Het gaat om grote hoeveelheden slib. We verwachten veel van circulaire slibverwerking. Wij koersen op trede 5.’

Elkaar inspireren

Waterschap AGV heeft een koploperspositie en deelt graag haar kennis met andere waterschappen. Mager: ‘Tal van waterschappen zijn inmiddels bezig met verduurzamen. Het mooie is dat we elkaar allemaal inspireren. Wij zorgen er vanuit Amstel, Gooi en Vecht voor dat good practices worden gedeeld. Dan hoeven andere waterschappen het wiel niet opnieuw uit te vinden.’ ‘Ik krijg heel veel vragen van collega’s bij andere waterschappen’, zegt Traast. ‘Ze willen van alles weten. Binnen de waterschappen bestaan er inmiddels twee communities (een voor niveau 3 en een voor niveau 4) om ervaringen uit te wisselen, zowel over de certificering zelf als over de manier van werken met de CO₂-Prestatieladder.’

Gezamenlijke ambitie

De gezamenlijk ambitie van de waterschappen is om in 2035 als sector klimaatneutraal te zijn. De certificering volgens de CO₂-Prestatieladder is daar een onderdeel van. Alle waterschappen mogen afzonderlijk bepalen wat ze doen en hoe ze dat doen, maar het doel is duidelijk: minder CO₂-uitstoot en een verkleining van de footprint. Mager, tevens bestuurder bij de Unie van Waterschappen licht toe: ‘Die ambitie is enerzijds gedreven door een morele verantwoordelijkheid, anderzijds is CO₂ echt bepalend voor opgaven waar wij als waterschappen voor staan. Wij worden enorm geraakt door klimaatverandering en we vinden dat we ons maximaal moeten inspannen om dat zoveel mogelijk te beperken. Door daar samen mee aan de slag te gaan, kunnen we echt het verschil maken. In het kader van practice what you preach willen we daarom als Unie ook die CO₂-prestatieladder gaan gebruiken en het certificaat halen.’Prev:
Next: