arrow_back

Arnhem eerste gemeente met een niveau 5 certificaat op de CO2-Prestatieladder

 

Op weg naar klimaatneutraliteit heeft de gemeente Arnhem als eerste gemeente het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder bereikt. We spreken met wethouder Maurits van de Geijn om inzicht te krijgen in de betekenis van het behalen van een niveau 5 certificaat. ‘Als wij aan Arnhemmers vragen om het goede voorbeeld te geven, moeten we het ook zelf laten zien.’

Het is onze ambitie om een duurzaam en klimaatneutraal Arnhem te realiseren,’ vertelt Van de Geijn. ‘Als we daar willen komen dan moet er een overgang plaatsvinden van fossiele naar schone energie. Als wij aan Arnhemmers vragen om het goede voorbeeld te geven moet je het ook zelf laten zien. Het is daarom ook meer dan logisch dat wij onze CO2-footprint willen verlagen, binnen de organisatie maar ook in onze keten. Het doel is om samen met onze partners, zoals leveranciers uit de keten CO2-reductie te realiseren. De CO2-Prestatieladder helpt ons bij het reduceren van CO2 en kosten.’

Draagvlak voor CO2-reductie

Van de Geijn benadrukt het brede draagvlak binnen de organisatie: ‘Wij zijn ruim 10 jaar geleden gestart met allemaal collega’s in de organisatie, van vastgoed tot infra om onze CO2-footprint te verlagen. De CO2-Prestatieladder is daarvoor een goed hulpmiddel en geeft ons inzicht in wat haalbaar is en realistisch. En niet onbelangrijk: het zorgt ervoor dat wij ambitie tonen. Het helpt natuurlijk enorm dat veel collega’s een drive hebben om iets aan dit onderwerp te doen. Er is altijd een breed draagvlak geweest om aan de slag te gaan met CO2-reductie en dat we daar een voorbeeld functie in hebben.’

Concrete maatregelen

De gemeente Arnhem heeft de afgelopen jaren verschillende panden verduurzaamd om het aardgasverbruik terug te dringen. De wethouder licht toe: ‘Waar wij trots op zijn, is dat onze gemeentewerf volledig van het aardgas af is. Bij de werf zorgen warmtepompen en zonnepanelen voor de warmte en energie en is daarmee energieneutraal. Tevens proberen wij ons zwembad Valkenhuizen aardgasvrij te maken.’

Op de hoogste niveaus van de CO2-Prestatieladder heeft de gemeente ook een ketenanalyse gemaakt. Met het opstellen van een ketenanalyse worden reductiedoelstellingen gedefinieerd en de voortgang van CO2-redcutie in de keten gemonitord. ‘Wij hebben dat gedaan in de sector Grond, Weg en Waterbouw (GWW) voor onder andere onze openbare ruimte. Voor deze ketenanalyse hebben wij op hoofdlijnen de gehele CO2-uitstoot in kaart gebracht. Vervolgens hebben wij ons meest materiele emissies in kaart gebracht, een daarvan is bijvoorbeeld asfalt.’ Als onderdeel van deze ketenanalyse bepaalt de gemeente de typen en hoeveelheden materialen die zij toepassen in de openbare ruimte.

Aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder kunnen overheden als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruiken. Van De Geijn geeft aan dat Arnhem de Ladder ook inzet bij aanbestedingen: ‘Als wij een aanbesteding uitschrijven in de GWW-sector dan is het gebruikelijk dat wij de CO2-Prestatieladder meenemen als gunningscriterium. Wij willen duidelijk zijn als opdrachtgever in wat we eisen of wensen ten aanzien van duurzaamheid en hoe we die inschrijvingen daarop beoordelen.’

Van de Geijn vervolgt: ‘De invloed van de gemeente is het grootst als het gaat om GWW-inkoop, vanwege de positie als opdrachtgever van de gemeente. In de GWW worden veel zware machines gebruikt op projecten. Op die projecten proberen wij te sturen op CO2. Wij stimuleren daarom ook het gebruik van elektrisch materieel waar dat mogelijk is. Bij projecten in de weg- en waterbouw wordt steeds meer gekeken naar CO2-besparing door minder milieubelastende grondstoffen te gebruiken en meer zero-emissie te werken.’

De CO2-Prestatieladder is één van de criteria die zij inzetten bij aanbestedingen. Van de Geijn: ‘Wij hebben de wens om zoveel mogelijk lokaal in te kopen, vinden circulariteit een belangrijk thema en kijken ook naar social return.  En dat moet ook nog kwalitatief goed zijn en voor een lage prijs. We vinden het als opdrachtgever belangrijk om een gelijk speelveld te creëren voor aannemers. Mede daarom hebben wij onlangs het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekend. Wij willen namelijk met marktpartijen verkennen hoe we steeds meer GWW projecten emissieloos kunnen realiseren.’

Ambitie

De gemeente heeft een klimaatplan opgesteld waarin wij de vastgestelde doelen voor de komende jaren in hebben gepubliceerd. Van de Geijn: ‘Dit document wordt periodiek geactualiseerd zodat wij eventueel ook nieuwe doelen kunnen toevoegen. In het klimaatplan kun je ook onze ketenanalyses terugvinden. Wij stellen elk half jaar onze footprint op en werken die uit in een voortgangsrapportage waarin ook getoetst wordt of die op koers zit met die doelen. Daar zijn we heel transparant over.’

Met vastberadenheid kijkt Arnhem vooruit naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst: ‘Onze inspanningen houden hier overigens niet op’, aldus Van de Geijn. ‘In 2026 willen we als organisatie een CO2-reductie hebben van 60 procent ten opzichte van 2018. Op dit moment zitten we al op 57 procent, dus we zijn goed op weg. En natuurlijk stopt het hier niet. Volgend jaar stellen we een nieuw reductiedoel vast dat we in 2030 willen halen.’

Prev:
Next: