arrow_back

Schemabeheerders ontwikkelen nieuwe standaard

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (schemabeheerders) hebben een nieuwe standaard ontwikkeld. Deze nieuwe standaard zorgt ervoor dat de onafhankelijkheid wordt gewaarborgd en de kwaliteit van werkwijze van schemabeheerders aantoonbaar wordt gemaakt. De zogeheten NTA 8813 is in de vorm van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld door een NEN-commissie. In deze commissie zijn schemabeheerders, waaronder SKAO, ministeries, certificerende instellingen en certificaathouders vertegenwoordigd.

Op 1 oktober is NTA 8813 ‘Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders’ gepubliceerd. Schema’s hebben als doel om certificatie en inspectie van bijvoorbeeld producten of managementsystemen te harmoniseren. Dit verhoogt de kwaliteit van de resulterende certificaten en keurmerken en het maatschappelijke vertrouwen daarin. Onafhankelijke schemabeheerders zijn organisaties zoals SKAO die samen met belanghebbenden schema’s als de CO2-Prestatieladder ontwikkelen en onderhouden, maar niet zelf de conformiteitsbeoordelingen uitvoeren.

Beleidswijziging

Aanleiding voor de ontwikkeling van de NTA 8813 is een beleidswijziging van de Raad voor Accreditatie (RvA). Met ingang van 1 januari 2017 beoordeelt de RvA alleen de inhoud van schema’s en niet meer de organisatie van schemabeheerders en de uitvoering van het schemabeheer. Het is de RvA op basis van Europese wet- en regelgeving niet langer toegestaan om schemabeheerders als organisatie te beoordelen, omdat dit buiten de door de RvA toegepaste internationale normen voor accreditatie valt. De RvA blijft wel de schema’s inhoudelijk beoordelen en instellingen accrediteren voor de als goed beoordeelde schema’s.

NTA 8813 leidend

Om aan te kunnen tonen dat het schemabeheer ook zonder toezicht van de RvA op een hoogwaardige manier wordt uitgevoerd, heeft een aantal schemabeheerders (waaronder SKAO) het initiatief genomen om NTA 8813 te ontwikkelen. Hierin zijn eisen vastgelegd waaraan een schemabeheerder moet voldoen om te komen tot schema’s die aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van belanghebbende partijen. NTA 8813 is gereed en wordt leidend voor de inrichting van de organisatie van schemabeheerders en de wijze waarop de ontwikkeling en het beheer van schema’s wordt uitgevoerd.

Kwaliteit aantoonbaar borgen

Ter vervanging van het toezicht door de RvA op schemabeheerder, is een systematiek in ontwikkeling voor de beoordeling van schemabeheerders op basis van de NTA 8813. Doelstelling is om de kwaliteit van schemabeheer aantoonbaar te borgen voor belanghebbende partijen. Daarvoor zijn verschillende alternatieven denkbaar die in de tweede helft van 2017 worden uitgewerkt en ook voorgelegd aan belanghebbende partijen. De planning is dat in 2018 de wijze van toetsing op NTA 8813 wordt geïmplementeerd en de uitvoering van kwalitatief hoogwaardig schemabeheer daarmee ook aantoonbaar is.

CO2-Prestatieladder

Het certificeringsschema CO2-Prestatieladder en schemabeheerder Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen zijn sinds juli 2012 door de RvA geaccepteerd op basis van accreditatienorm ISO/IEC 17021. Toezicht op de beoordeling en de inhoud van het schema CO2-Prestatieladder blijft onveranderd bij de RvA liggen. De beoordeling van schemabeheerder SKAO loopt vanaf 2018 via de NTA 8813.

NTA 8813 is zonder kosten te downloaden via de NEN webshop.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, Consultant managementsystemen), telefoon (015) 2 690 115 of e-mail [email protected].

Prev:
Next: