arrow_back

Rapport Op weg naar een klimaatneutrale infrasector in Nederland gepubliceerd

Sinds voorjaar 2017 voert SKAO samen met TU Delft het eenjarig project ‘op weg naar een klimaatneutrale infra’ uit. Groot onderdeel van dit project is een studie naar mogelijkheden voor een klimaatneutrale infrasector. Deze studie is nu afgerond.

Resultaten ‘op weg naar een klimaatneutrale infrasector in Nederland’

We hebben een scenariostudie uitgevoerd voor de materiaalketens van vier belangrijke onderwerpen voor de infrasector: diesel (energie), asfalt, beton en staal. Naast literatuurstudie, zijn de personen uit de klankbordgroep (met vertegenwoordigers van alle hoeken van de infra) en experts binnen de sector geïnterviewd. Dit resulteerde in scenario’s voor klimaatneutraliteit in 2050, voor asfalt, beton, staal en diesel (energie). In elk scenario wordt aangegeven welke ontwikkelingen welke CO2-impact hebben, op welke termijn deze kunnen plaatsvinden, en hoe de materiaalketen klimaatneutraal kan worden.

Vervolgens is gekeken naar de vertaling van deze scenario’s naar de praktijk. De resultaten van de scenariostudie zijn in een casestudy verder uitgewerkt. Hiervoor werd het onderwerp asfalt verder uitgediept, en is een klimaatneutrale aanbesteding uit de praktijk onder de loep genomen om hier lering uit te trekken.

Naast de scenario’s voor diesel (energie), beton, asfalt en staal, zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

* Om tot een klimaatneutrale infra te komen is het van essentieel belang om te focussen op versnelling van duurzame nieuwe ontwikkelingen/technologieën (op het gebied van materiaal en energie/brandstof) waarbij rekening wordt gehouden met de gehele keten.

* Verbetering van datakwaliteit is wenselijk. Een uniforme manier van milieudata vastlegging draagt bij aan inzicht en vergelijkbaarheid van de ketenanalyses in de infra.

* Er is vraag naar een relatief simpele manier om milieueffecten mee te nemen in aanbestedingen. Het is wenselijk de milieudata uit DuboCalc toegankelijker te maken en verouderde data te updaten.

* Er is een sterke wil om tot betere samenwerking te komen in de keten, zowel tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, als in de projecten van initiatie tot realisatie, beheer en onderhoud, en end-of-life. Deze samenwerking is ook belangrijk is het kader van circulaire economie.

De klankbordgroep met deelnemers uit de verschillende hoeken van de infrasector heeft een belangrijke rol gespeeld in het richting geven aan dit onderzoek.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.

SKAO is momenteel met een aantal partners bezig om een vervolgproject voor klimaatneutrale infra vorm te geven.

Innovatiebijeenkomst ‘op weg naar een klimaatneutrale infra’ op 21 juni


SKAO organiseert op donderdag 21 juni een slotbijeenkomst voor het project ‘op weg naar een klimaatneutrale infra’. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de studie door TU Delft gepresenteerd, komt het belang van een klimaatneutrale infra aan bod en de vertaling naar de praktijk. Naast een plenair gedeelte zijn er meerdere workshops te volgen die dieper op de inhoud ingaan. Het belooft een inspirerende middag te worden. Deelname is kosteloos, en er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus reserveer deze datum alvast in de agenda! Voor meer informatie en inschrijven, zie deze link. Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt op onze website.

Achtergrond project ‘op weg naar een klimaatneutrale infra’


Om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, dient Nederland klimaatneutraal te worden. Dit geldt ook voor de infrasector. Er zal ingezet moeten worden op innovaties en maatregelen die de transitie naar klimaatneutraliteit versnellen, maar het was onduidelijk welke dit zijn. Daarnaast is het lastig om opdrachtgevers en opdrachtnemers te laten samenwerken in de keten om deze innovaties te stimuleren. Het projectdoel is stimuleren van innovatie en ketensamenwerking om een klimaatneutrale infra te realiseren. Dit door te onderzoeken welke scenario’s en transitiepaden realistisch zijn, hier draagvlak voor te creëren binnen de sector en de uitkomsten te vertalen naar praktische handvatten voor bedrijven en opdrachtgevers in de infrasector, via de CO2-Prestatieladder.

Topsector Energie


Dit project is een MVI-Energie project, onderdeel van de Topsector Energie brede ambitie om bij te dragen aan het versnellen van de transitie naar een duurzame energievoorziening, als onderdeel van de ontwikkeling richting een duurzame samenleving. Het project wordt vanuit SKAO door Annemiek Lauwerijssen en Sible Schöne begeleid.


Next: