arrow_back

Met nieuwe belastingfaciliteit bedrijven kan Nederland klimaat verbeteren

Wij zijn gewend aan de regel dat de vervuiler betaalt. Via bijvoorbeeld tolheffing, accijnzen en koop van (dure) quota en (emissie)rechten wordt de rekening neergelegd bij degenen die het milieu het meest vervuilen. Op dit principe valt weinig aan te merken. Maar om duurzaamheid echt een stimulans te geven, kan beter gebruik gemaakt worden van een positieve dan een negatieve prikkel. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een belastingkorting voor groen gedrag, groene investeringen en groene bedrijfsmodellen. Ziehier het idee van De Groene Box.

De Groene Box biedt een stapsgewijze verlaging van het winstbelastingtarief voor bedrijven die concrete doelen realiseren op het gebied van vergroening. De doelen die als toegangstickets kunnen gelden, worden vooraf bepaald. Deze systematiek wordt ook toegepast bij andere faciliteiten zoals de fiscale investeringsaftrek, de innovatiebox en de afdrachtvermindering in de loonbelasting (WBSO). Hoe meer doelen gehaald worden, hoe meer korting er gegeven wordt, uiteraard tot een vooraf bepaald maximum. De doelen kunnen periodiek worden aangescherpt. Door aan te haken bij bestaande CO2-quota, regelingen, certificaten en labels, blijft de regeling meetbaar en uitvoerbaar. Denk bijvoorbeeld aan ISO, Product of Organisation Environmental Footprint methodes, CO2-prestatieladder, Dow Jones sustainability index, Milieu Index Gebouw of Bedrijfsvoering. De belastingbijdrage van de kwalificerende bedrijven is lager, maar in ruil daarvoor dragen zij bij aan een duurzame maatschappij.

Groene Box

De faciliteit kan worden aangevuld en gecombineerd met verdere stimuleringsmaatregelen, zoals een teruggaaf in de loonbelasting (als onder het huidige WBSO-regime), versoepelde kostenaftrek en verdere faciliteiten in de inkomstenbelasting.

Met De Groene Box slaat Nederland drie vliegen in één klap. Ten eerste helpt een beloning bedrijven in Nederland de ommezwaai te maken en de noodzakelijke verduurzaming — vastgelegd in het klimaatakkoord — te realiseren. Ten tweede blijft Nederland zo een innovatieve koploper in Europa en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders. En in de derde plaats trekt een mogelijke besparing hopelijk ook de aandacht van bestuurders en investeerders van wie de focus nog vooral ligt bij financiële resultaten.

Duurzaam bedrijfsmodel

Het is nu het moment om De Groene Box in te voeren. Duurzaamheid staat hoog op de agenda, en wordt niet alleen door natuurbeschermers bepleit, maar ook door bijvoorbeeld ondernemers, burgers en politici. Er is al veel gedaan door het bedrijfsleven op het gebied van corporate responsibility, transparantie en duurzaamheid. In dat kader kan gewezen worden op de Social Enterprises: start-ups die zich vanaf het begin richten op een duurzaam maatschappelijk doel in combinatie met een financieel gezond bedrijfsmodel. Maar het veranderen van een bestaande bedrijfsinfrastructuur vraagt vaak kostbare beslissingen en investeringen. Er zijn daarom meer stimulansen nodig om grootschalige verandering te bereiken. Fiscale stimulering van duurzaamheid maakt van groene keuzes ook financieel logische keuzes voor bestuurders en investeerders. De timing is cruciaal, want veel bedrijven kijken door internationale politieke ontwikkelingen toch al kritisch naar hun wereldwijde bedrijfsmodel. Duurzaamheid zal tijdens de komende verkiezingen in Nederland eveneens een prominente rol spelen. Een nieuw kabinet kan in een nieuwe Klimaatwet of in het Belastingplan 2018 een belangrijke plaats inruimen voor De Groene Box.

De Groene Box mag uiteraard geen misbruik of schadelijke belastingconcurrentie opleveren en moet dus zorgvuldig worden vormgegeven, zodat bedrijven, burgers en onze planeet er wel bij varen. De regeling moet uitvoerbaar zijn, en bij voorkeur budgettair neutraal. Een uitdaging dus, maar zeker niet onmogelijk. De Nederlandse overheid heeft al aangekondigd dat er ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zullen zijn de komende jaren om de afspraken onder het klimaatakkoord te realiseren. Een fiscale faciliteit kan daar onderdeel van zijn. En waarschijnlijk kost De Groene Box minder dan een algemene verlaging van het vennootschapsbelastingtarief. We krijgen er een schonere wereld, meer milieuvriendelijke bedrijven en meer banen voor terug.

Susanne Verloove is senior manager bij EY Belastingadviseurs.

Prev:
Next: