arrow_back

Marktinitiatief voor emissieloze infra in 2026

Drie marktpartijen, GMB, Heijmans en de Vries & van de Wiel hebben het Emissieloos Netwerk Infra (ENI) opgericht om de energietransitie in de infrasector met vier jaar te versnellen. In de Green Deal ‘het nieuwe draaien’ spreken Rijkswaterstaat en de Waterschappen de ambitie uit om in 2030 klimaatneutraal en circulair te zijn. Doel van het ENI is om bouwen met emissieloos materieel al in 2026 mogelijk te maken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat het aanbod is aan emissieloos materieel, maar ook naar hoe de vraag ernaar versneld ontwikkeld kan worden. Dit door de vraag te bundelen, een netwerk met leveranciers te ontwikkelen, en de ontwikkelingsvraagstukken die hier uit volgen sneller te laten verlopen.

Koplopersbeweging

Met dit initiatief geven de partijen gehoor aan de oproep van professor Jan Rotmans bij de evaluatie van de Green Deal GWW. “Koplopers moeten een peloton vormen,” gaf hij afgelopen februari aan. Op dat moment waren de drie bedrijven achter de schermen al bezig met de oprichting van het Emissieloze Netwerk Infra (ENI). Onder het motto ‘alleen ga je eerst sneller, maar samen kom je verder’ doen ze een oproep aan collegakoplopers in de infra om aan te sluiten.  Het ENI acteert in het verlengde van de Groene Koers (Bouwend Nederland, Cumela, BMWT) door een beweging te zijn van bouwbedrijven en leveranciers samen. Doen staat centraal. Deelnemers moeten bereid zijn een duurdere, maar emissieloze kraan of vrachtwagen aan te schaffen. Ook geldt er een bijdrage in de programmakosten. Door samen te werken kunnen grotere volumes worden gecreëerd tegen een lagere kostprijs.

Maatschappelijk belang

Mobiele machines in de (land)bouw veroorzaakten in 2018 8% van de CO2-, 19% van de NOx- en 18% van de fijnstofuitstoot van het totale wegverkeer in Nederland. Naast de bijdrage aan de mondiale temperatuurstijging veroorzaakt dit ook een effect op de volksgezondheid. De maatschappelijke kosten van de totale uitstoot zijn berekend op € 1 miljard per jaar (Planbureau voor de Leefomgeving). Bovendien worden bouwprojecten niet gestart onder invloed van de PAS-regelgeving en het ontbreken van heldere casuïstiek hoe stikstofeffecten kunnen worden gemitigeerd.  Door emissieloos te bouwen wordt de uitstoot van het materieel gereduceerd naar nul. Dit is haalbaar middels elektrisch aangedreven machines gebaseerd op groene stroom en/of waterstof. 

Steun uit de sector en eerste belangstellenden sluiten zich aan

“We hebben steun van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, HWBP en de branchevereniging van leveranciers, de BMWT. Zij zien in dat dit een tijd is van doen, waarin je koplopers moet ondersteunen,” zegt Programmamanager Edwin Lokkerbol – voormalig directeur van de Vereniging van Waterbouwers. Ook is er al belangstelling getoond door bedrijven. Volvo, Hyundai en kennisinstellingen zoals de HAN automotive en leveranciers van duurzame brandstoffen zoals Green Planet en Total zijn aangehaakt. 

Rol van SKAO

Het netwerk zal een eerste fase kennen van pilots. Onderzoeken wat mogelijk is, tot waar volledig elektrisch uitvoerbaar is en waar de omslag ligt naar waterstof. SKAO is ook gevraagd mee te denken over de verdere inrichting en aanpak van de energietransitie en sluit zich aan bij de georganiseerde online startbijeenkomst. Alleen met gebundelde krachten kunnen we emissieloos werken succesvol maken.

Ook aansluiten

Bedrijven of leveranciers met interesse kunnen zich melden bij de contactgegevens op de website www.emissieloosnetwerkinfra.nl

Prev:
Next: