arrow_back

Longread: Waarom de GWW-sector baat heeft bij elektrificatie

Wat personenmobiliteit betreft, zijn veel organisaties ambitieus om het vervoer volledig elektrisch te maken en nul CO2 uit te stoten. Zo heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV de ambitie om haar leasevloot 100 procent elektrisch te maken in 2021. Maar hoe zit het met mobiele werktuigen op de bouwplaats? Wat zijn de kansen en uitdagingen van elektrificatie op de bouwplaats van de toekomst?

Volgens Frederik Oudman, consultant Environmental Quality bij Royal HaskonningDHV is het onvermijdelijk dat de transitie naar elektrificatie zich uitbreidt naar andere sectoren. Daarvoor biedt de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector (GWW-sector) veel kansen, aldus Oudman in een artikel op LinkedIn. Zo blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau SGS Search, dat elektrische werktuigen goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker zijn dan werktuigen met dieselmotor. Verder laten cijfers van Rijksoverheid zien dat de vervanging van alle (niet-landbouw) mobiele werktuigen in potentie kunnen leiden tot een CO2-besparing van 1,9 Mton en 11 Kton stikstofoxiden.

Ondanks de cijfers en sectorinitiatieven als de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, lijken organisaties in de GWW-sector nog huiverig voor de grootschalige toepassing van elektrische werktuigen. In dit artikel blikt SKAO vooruit op de kansen en uitdagingen van elektrificatie in de GWW-sector.

Met elektrische werktuigen voldoen aan de vraag van opdrachtgevers

Ruim 80 procent van de totale omzet binnen de GWW-sector is afkomstig van overheidsopdrachten, blijkt uit cijfers van het expertisecentrum aanbesteden PIANOo. Deze overheden hebben zich gecommitteerd aan klimaatdoelen en CO2-reductie, die zij onder andere willen behalen door de inzet van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hiervoor maken de overheden gebruik van onder meer de CO2-Prestatieladder. Uit onderzoek van SKAO blijkt dat er meer dan 75 opdrachtgevers zijn die de Ladder inzetten als gunningscriterium in aanbestedingen. Dit laat zien dat steeds meer overheden prioriteit maken van duurzaamheid en CO2-reductie in hun projecten.

Het gebruik van mobiele werktuigen in deze projecten is een belangrijke bron van CO2-uitstoot. De inzet van elektrische werktuigen door opdrachtnemers voldoet daarom aan de wens van de opdrachtgevers. Organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder worden gestimuleerd om CO2-reductiemaatregelen te nemen, zoals het vervangen van werktuigen met dieselmotoren door elektrische varianten. Zo blijkt uit de Maatregellijst, een verplicht onderdeel van de CO2-Prestatieladder, dat een aantal gecertificeerde organisaties al gebruikmaken van elektrische werktuigen, heftrucks en handgereedschap om de CO2-emissies te besparen in projecten en in de bedrijfsvoering.

Beter voor het milieu en de portemonnee

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SGS Search Consultancy eind 2017 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van elektrische toepassingen bij mobiele werktuigen. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het kader van de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’, die als doel heeft om emissies van de mobiele werktuigen in de bouw- en landbouwsector te verlagen. Zo blijkt uit het onderzoek dat elektrische mobiele werktuigen zowel vanuit milieuoogpunt als financiële overwegingen een aantrekkelijk alternatief is voor apparatuur die met fossiele brandstoffen zijn aangedreven. Verder laat het onderzoek zien dat elektrische mobiele werktuigen met voedingskabel aan het elektriciteitsnet 30 tot 50 procent lagere operationele kosten hebben en 50 tot 90 procent lagere CO2-emissies dan de fossiel aangedreven varianten. Ook zijn de kosten (Total Cost of Ownership, TCO) van elektrische apparatuur lager dan de kosten van dieselaangedreven apparatuur. Zowel hybride machines als apparatuur met een netaansluiting besparen (tien)duizenden euro’s per jaar.

De onderzoekers

Prev:
Next: