arrow_back

Handreiking Aanpak Duurzaam GWW bij baggerwerken van de waterschappen

De Unie van Waterschappen heeft samen met de Vereniging van Waterbouwers een handreiking opgesteld hoe de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen bij baggerwerken van waterschappen. De handreiking geeft praktische handvatten hoe invulling te geven aan de afspraken binnen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 waarin onder andere alle waterschappen zich hebben gecommitteerd aan de ambitie "duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten.

Aanpak Duurzaam GWW

De Aanpak Duurzaam GWW is een procesaanpak waarbij duurzaamheid, zo vroeg mogelijk in het proces, een structurele plek krijgt in het project. Bij de Aanpak Duurzaam GWW draait het om het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, het specificeren en het afwegen van duurzaamheid voor (bagger)werken. De Aanpak wordt ondersteund door 4 instrumenten: Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-Prestatieladder en DuboCalc.

Pilots baggerwerken

Uit ervaringen die met pilots zijn opgedaan met de Aanpak Duurzaam GWW voor baggerwerken blijkt dat:

  • De mogelijkheden voor het nemen van duurzame maat­regelen het grootst zijn door zo vroeg mogelijk te starten met het integraal toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW.
  • Er behoefte is aan concrete voorbeelden en handvatten voor de toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW op baggerwerken van de waterschappen.
  • Voor de baggerwerken van de waterschappen loont het momenteel het meest om gebruik te maken van het Ambitieweb en de CO2-Prestatieladder.
  • Voor baggerwerken van de waterschappen zijn tijd en budget vaak te beperkt om de Aanpak Duurzaam GWW in zijn geheel toe te kunnen passen.

Gezien deze punten wordt in de handreiking toelichting gegeven op het Ambitieweb, de CO2-Prestatieladder en de manier waarop deze toegepast kunnen worden op baggerwerken van de waterschappen.

Handreiking

Prev:
Next: