arrow_back

De relatie tussen de CO2-Prestatieladder en circulariteit onderzocht

Wat is de relatie tussen CO2-management en circulaire economie? In samenwerking met de Universiteit van Utrecht onderzocht SKAO de ontwikkelingen binnen circulariteit en hoe de CO2-Prestatieladder circulaire economie kan stimuleren. 

Inleiding

CO2-uitstoot speelt een belangrijke rol bij klimaatverandering, CO2-reductie is dan ook een belangrijk middel om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarnaast is de circulaire economie ook een belangrijk thema. Een circulaire economie is kortgezegd gericht op het elimineren van afval in de keten, door het gebruik van grondstoffen te vertragen en hergebruik van materialen te stimuleren.

SKAO ontvangt regelmatig vragen en signalen over de relatie tussen de CO2-Prestatieladder en circulariteit. Ook worden er circulaire oplossingen aangedragen bij eis 4D/5D (CO2-reductie projecten en -programma’s), zoals toenemende percentages hergebruikt asfalt en de productie van verpakkingsmateriaal wat uit de reststromen van tomaten wordt vervaardigd, alsook het denken in ketens wat door de Ladder gestimuleerd wordt en een basis legt voor circulair denken. In het recentelijk door SKAO en TU Delft uitgevoerde onderzoek ‘Op weg naar een klimaatneutrale infra’ spelen circulaire oplossingen een rol in het terugdringen van CO2-emissies bij asfalt, beton en staal. Dit lijkt niet heel verrassend, aangezien CO2-reductie een onderdeel is van de circulaire economie, maar SKAO vroeg zich af of organisaties dat ook zo zien. Hoe stimuleert de CO2-Prestatieladder de circulaire economie, en hoe kan SKAO dit optimaliseren?

Dit was het uitgangspunt voor het wetenschappelijk onderzoek dat een master student van de Universiteit Utrecht voor SKAO heeft uitgevoerd als haar afstudeeronderzoek. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en interviews met 19 organisaties. De organisaties zijn gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder en/of gebruiken het als inkoopinstrument. De organisaties zijn werkzaam in de sectoren grond-, weg- en waterbouw (GWW), de afvalsector of ingenieursdiensten en zijn bekend en aan de slag met circulariteit.

Resultaten

De onderzoeksresultaten van de literatuurstudie en interviews zijn grofweg in drie onderwerpen samen te vatten:

  1. Volwassenheid CO2-management vs het relatief nieuwe circulariteit

Zowel uit de literatuurstudie als de interviews blijkt dat het managen van CO2 als volwassen wordt beschouwd en circulariteit nog niet. CO2 is goed meetbaar en CO2-management wordt al meerdere jaren toegepast in organisaties, doordat ze gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder. Circulariteit heeft meerdere theoretische principes en het is nog een uitdaging om circulariteit in de organisatie te operationaliseren. De geïnterviewden gaven wat betreft CO2-management aan dat veel “makkelijke” CO2-besparende maatregelen zoals inkoop van groene stroom al zijn genomen. Om verdere CO2-reductie te stimuleren, moeten organisaties moeilijkere stappen nemen in onder andere gedragsverandering van medewerkers of investeren in duurzame technologie. Een voorbeeld hiervan is het leaseauto- of vliegbeleid aanscherpen of investeren in elektrisch materieel. De geïnterviewden vonden CO2-management belangrijk, maar werden nog enthousiaster van circulariteit. De organisaties zien een circulaire economie als een nieuwe en populaire ontwikkeling waar ze graag bij willen horen. Er waren wel een aantal uitdagingen in het toepassen van circulariteit, zoals het flexibel ontwerpen voor toekomstige generaties.

  1. Overeenkomsten en verschillen tussen CO2-management en circulariteit

De geïnterviewde personen zien CO2-management en circulariteit als twee afzonderlijke onderwerpen, waarbij circulariteit meer wordt gerelateerd aan projecten, terwijl CO2-management meer als bedrijfsvoering wordt gezien. Er zijn in veel gevallen verschillende mensen en afdelingen voor CO2 en circulariteit, die niet samenwerken.

Een overeenkomst tussen CO2-management en een circulaire economie is dat het gebruik van hernieuwbare energie en brandstof in de ket

Prev:
Next: