arrow_back

CO2-emissiefactoren genomineerd voor Green Deal Award 2017

Wie wint dit jaar de Green Deal Award en wordt de opvolger van de Green Deals Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en Gelijkspanning Haarlemmermeer?

Wordt het Duurzaamheid Doorgrond, Provincie Zuid-Holland, Circulair Inkopen, CO2 emissiefactoren en CO2 berekeningsinstrumenten of Groene Gewasbeschermingsmiddelen? De jury maakt de winnaar bekend tijdens het feestelijke Green Deal Netwerkevent op 30 mei in Amersfoort.

Wie wint dit jaar de Green Deal Award en wordt de opvolger van de Green Deals Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en Gelijkspanning Haarlemmermeer? Wordt het Duurzaamheid Doorgrond, Provincie Zuid-Holland, Circulair Inkopen, CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten of Groene Gewasbeschermingsmiddelen? De jury maakt de winnaar bekend tijdens het feestelijke Green Deal Netwerkevent op 30 mei in Amersfoort. - See more at: http://www.greendeals.nl/genomineerden-voor-de-green-deal-award-2017/#sthash.92ufVPQK.dpuf


Voor de Green Deal Award kwamen de deals in aanmerking die in de periode tussen eind 2015 en mei 2017 zijn afgerond. Dit zijn 68 Green Deals, waarvan veel met positieve resultaten. Een eerste selectie is gemaakt op basis van de monitoringsgegevens waarbij specifiek is gekeken naar de resultaten die deals hebben geboekt. Daarnaast keek de jury naar aspecten zoals nieuwe samenwerkingsverbanden, de impact van de resultaten, het wegnemen van belemmeringen, durf, positieve neveneffecten en opschaling. Het juryberaad leidde tot de volgende kanshebbers op de Green Deal Award:

Partijen die deelnamen aan deze deal wilden een extra impuls geven aan de verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening en de economische ontwikkeling in provincie Zuid Holland. Uit deze Green Deal is het Programmabureau Warmte-Koude Zuid Holland voortgekomen. Dit is een publiek private samenwerking van inmiddels dertig partijen. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, energiebedrijven, banken en de glastuinbouwsector. Het Programmabureau heeft als doel om in 2020 350.000 woningen én 1.000 hectare glastuinbouw te verwarmen met duurzame warmte.

Stichting Veldleeuwerik (160 akkerbouwers, een aantal toonaangevende bedrijven en adviesorganisaties) maakt duurzaamheidswinst voor de akkerbouwer zichtbaar aan de hand van de tien indicatoren via een duurzaamheidsprofiel. De partijen richten zich op kennis zoeken en delen, door het gebruik van best practices, waarbij ondernemers elkaar onderling bevragen op keuzes én elkaar uitdagen op het gebied van duurzaamheid. Waar nodig ondersteunt Veldleeuwerik ondernemers bij het duurzamer maken van de bedrijfsvoering door geaccrediteerde adviseurs, procesbegeleiders en externe deskundigen.

Partijen wilden met deze Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie door middel van het inkoopinstrument. Dit instrument bleek een effectieve insteek om in de organisatie concreet vorm te geven aan de circulaire economie. Door het grote aantal verschillende deelnemers, is er samen en individueel veel geleerd. Hoe doe je dat, circulair inkopen? En: Wat vraagt dit van inkopers en het inkoopproces? Ruim 40 partijen zijn aan de slag gegaan met in totaal zo’n 60 cases. Er is veel aandacht geschonken aan kennisdeling, vooral via workshops.

In Nederland werken heden veel burgers, bedrijven en overheden aan het terugdringen van de door hen veroorzaakte uitstoot van CO2. Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar die concrete verbruikscijfers omrekenen naar het meer abstracte CO2 en zo inzicht geven in de precieze impact van het eigen handelen op het klimaat. Doel van deze deal was de achterliggende rekenmethodieken op 1 lijn te krijgen, zodat de (vaak negatieve) discussies over CO2-emissiefactoren omgebogen worden naar discussies over het daadwerkelijke verlagen van de uitstoot. De partijen binnen deze Green Deal zijn erin geslaagd om vrijwel alle hulpmiddelen te binden, waardoor zowel zakelijke gebruikers als consumenten meer vertrouwen hebben in CO2 footprints.

Deze Green Deal beoogde een eenvoudiger toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Groene gewasbeschermingsmiddelen zijn laag-risico middelen van natuurlijke oorsprong. Bijvoorbeeld van planten, dieren, micro-organismen of bepaalde mineralen, of nagemaakte middelen die identiek zijn aan de natuurlijke stof. Bovendien hebben deze stoffen een laag risico voor mens, dier, milieu en niet-doelwit organismen. De inspanningen van de Green Deal partijen hebben ertoe geleid dat voor negen middelen/stoffen aanvraagtrajecten zijn gestart. Inmiddels heeft Ctgb drie middelen toegelaten en twee andere middelen zijn in de procedure zo ver gevorderd dat toelating naar verwachting snel verleend kan worden.

De prijs

De winnaar(s) van de Green Deal Award krijgen een jaar lang het gebruiksrecht van het logo Green Deal Award 2017 en komen uitgebreid in de aandacht te staan. Afgelopen jaar werden de winnaars daarnaast ondersteund met een activiteit waardoor bijvoorbeeld de samenwerking of het opschalingsperspectief binnen de deal werd versterkt.

Prev:
Next: