arrow_back

CO2-Prestatieladder onderdeel van handreiking Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben door ondertekening van het Manifest MVI 2016 - 2020 nieuwe afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord inkopen. Met dit Manifest willen partijen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door een intensivering van de samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken en MVI integraal in hun organisaties te bevorderen.

Het manifest is bedoeld om de bijdrage van MVI op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten. Dit manifest bouwt voort op eerdere afspraken, zoals het Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen in 2012. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen en daarmee vervangt het manifest eerdere afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op basis van minimumeisen. In het nieuwe Manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. Iedere organisatie maakt binnen zes maanden na ondertekening een concreet actieplan, dat wordt gepubliceerd op de website van PIANOo.  

Klimaat bewust inkopen

In  het  klimaatakkoord van Parijs (2015) spraken 195 landen af de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden. Dit vereist een spoedige omslag in onder meer onze  energievoorziening, ons mobiliteitsysteem, onze industrie en ons materiaalgebruik. Het vergt  van elke organisatie en sector dat het stappen maakt  richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Door klimaatbewust in te kopen kan een aanzienlijke vermindering van de  uitstoot van broeikasgassen worden bereikt in de eigen organisatie en bij anderen. Tevens  kan via duurzame energie en energiebesparing een bijdrage worden geleverd  aan  de  transitie   naar een volledig duurzaam energiesysteem. Uiterlijk 2050 moet deze in Nederland zijn gerealiseerd. Klimaatbewust  inkopen kan op verschillende manieren.  In de eerste plaats  door leveranciers uit te dagen tot een professionele sturing op CO2-reductie in het eigen bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door de CO2-Prestatieladder te gebruiken in aanbestedingen. Een andere manier is producten en diensten uit  te vragen met een lagere belasting van het klimaat dankzij bijvoorbeeld energiezuinigheid, slimmere  logistiek,  minder reizen of slimmer  materiaalgebruik,  en te verbinden met het beleid van de eigen organisatie ten aanzien van   verduurzaming  van  de  eigen bedrijfsvoering,  CO2 reductie  energievoorziening  en  vervoersbeleid.  Verschillende  Rijksorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen doen dat bijvoorbeeld door zichzelf ook te certificeren op de  CO2-Prestatieladder.

CO2-Prestatieladder onderdeel MVI

Voor het actieplan MVI kan als concrete doelstelling op klimaatbewust inkopen gedacht worden aan bijvoorbeeld:

- Het stimuleren van hernieuwbare energieproductie door in 2020 X(30 - 50 - 100)% hernieuwbare energie van Nederlandse oorsprong in te kopen.

- Het bij X percentage van aanbestedingen/inkopen gebruik maken van de CO2-Prestatieladder.

– Alle GWW in 2020 duurzaam aan te besteden conform de Green Deal Duurzaam GWW.

– Het meenemen van de CO2 besparing van producten en diensten in de gunningscriteria of selectiecriteria. Dit kan eventueel gespecificeerd worden naar productgroepen, bijvoorbeeld catering, vervoer en ICT .

- Het vaststellen dat de organisatie in 2020 klimaatneutraal is.

Realisatie beleidsdoelen

Het kabinet wil MVI effectief in zetten om een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van beleidsdoelen, zoals:

 • Tegengaan van klimaatverandering, door klimaatmitigatie en met aandacht voor klimaatadaptatie;
 • Realiseren van een circulaire economie;
 • Verminderen van milieudruk;
 • Beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal;
 • Verduurzamen van de bedrijfsvoering van overheden;
 • Verduurzamen van product- en marktketens;
 • Stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie;
 • Toepassing van biobased grondstoffen en materialen;
 • Stimuleren van innovatie, waarbij de overheid als lead customer optreedt;
 • Tegengaan van mensenrechtenschendingen, betalen van een leefbaar loon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de wereldwijde waardeketens;
 • Social return.Voor meer informatie zie de website van PianOo

Prev:
Next: