arrow_back

Audits ten tijde van COVID-19

De huidige situatie met het Corona-virus leidt ertoe dat geplande audits, ook voor de CO2-Prestatieladder, in sommige gevallen niet tijdig op locatie uitgevoerd kunnen worden. Als geaccrediteerd schema verwijst SKAO naar de nieuwste versie (7 april 2020) van het toelichtende document (T051) dat de Raad voor Accreditatie voor dergelijke situaties op zijn website heeft gepubliceerd.

In dit Engelstalige document met de titel ‘beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden die de RvA geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden' staat dat voor audits een mogelijkheid bestaat deze op afstand te laten plaatsvinden. De keuze hiervoor is afhankelijk van een risicoanalyse die de Certificerende Instelling per geval maakt. Indien jaarlijkse- of herbeoordelingen niet ter plaatse of op afstand kunnen plaatsvinden, dienen deze zo spoedig mogelijk na opheffing van de situatie hervat te worden, doch uiterlijk binnen 6 maanden na de oorspronkelijke verplichte termijn.

Zie voor meer informatie de sectie over accreditatiebeoordelingen op de COVID-19-webpagina van de RvA.

Prev:
Next: