arrow_back

2021 update van CO2-emissiefactoren en publicatie harmonisatiebesluit jaartal emissiefactoren

De jaarlijkse update van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden (zie dit nieuwsbericht). De wijzigingen zijn per 1 januari 2021 van kracht en vragen in meerdere gevallen om herberekening van het referentiejaar (en eventueel andere voorgaande jaren). Tevens heeft SKAO een harmonisatiebesluit gepubliceerd over het toepassen van de juiste set emissiefactoren voor een specifiek emissiejaar.

Jaarlijkse update: aansluiten bij EU-regelgeving

Vanwege o.a. gewijzigde marktomstandigheden, technologische ontwikkelingen of methodewijzigingen wordt een deel van de emissiefactoren elk jaar in januari aangepast. Als de wijziging het gevolg is van een methodewijziging is dit aanleiding voor herberekening van het referentiejaar (zie Handboek 3.1, par. 5.2.3).

De update van januari 2021 betekent een methodewijziging voor een grote groep factoren, namelijk alle emissiefactoren voor (grotendeels) fossiele brandstoffen voor voertuigen en schepen. De reden voor deze methodewijziging is naast voortschrijdende wetenschappelijke inzichten vooral de vernieuwde Europese Richtlijn Brandstofkwaliteit. Met deze methodewijziging wordt dus aangesloten bij EU-regelgeving. Al deze emissiefactoren dienen voor het referentiejaar met terugwerkende kracht vanaf 2015 (het startjaar van co2emissiefactoren.nl) aangepast te worden.

Belangrijk: deze herberekening hoeft pas plaats te vinden bij het opstellen van de emissie-inventaris over 2021 en zal voor de meeste bedrijven dus pas begin 2022 hoeven plaats te vinden (zie hieronder voor toelichting).

De belangrijkste actualisaties waarvoor geen herberekening noodzakelijk is:

  • OV-reizen (algemeen, trein, bus, metro en tram)
  • Goederenvervoer (in tonkilometer of containers)
  • Koudemiddelen

Ook zijn er enkele nieuwe factoren toegevoegd, waaronder:

  • Bio-LNG
  • GTL
  • Diverse koudemiddelen
  • Goederenvervoer door de lucht

Harmonisatiebesluit m.b.t. jaartal emissiefactoren en herberekening

Op 25 januari 2021 heeft SKAO dit harmonisatiebesluit gepubliceerd. Hierin staat dat de set emissiefactoren die in januari van een betreffend jaar gepubliceerd wordt, gebruikt moet worden voor de emissie-inventaris van datzelfde jaar. Ook wordt in het besluit verwezen naar het document waarin alle voorgeschreven herberekeningen van de afgelopen jaren, inclusief de huidige update, verzameld zijn.

Gevolg van dit harmonisatiebesluit is dat de huidige herberekening pas plaats hoeft te vinden zodra de emissie-inventaris over 2021 wordt opgesteld. Dus: als u begin 2022 een emissie-inventaris over geheel 2021 opstelt, dient u de emissiefactoren uit de huidige update te gebruiken, inclusief de voorgeschreven herberekening. Indien u tussentijds uw emissie-inventaris opstelt (bijvoorbeeld per halfjaar), dient u de nieuwe emissiefactoren en herberekening op dat moment toe te passen.

> Indien u vragen heeft over bovenstaand bericht kunt u contact opnemen met het secretariaat van SKAO via [email protected] of 030-7116800.


Prev:
Next: