Update CO2-emissiefactoren.nl voor 2023

De jaarlijkse update voor de emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden. De uitstoot vanaf 2023 (en dus niet van 2022 of eerder) moet met deze geüpdatete factoren berekend worden.

CO2-Prestatieladder uitgelicht in rapport van de World Economic Forum

Een nieuw rapport van het World Economic Forum onderzoekt de inkoop van CO2-arm beton en infrastructuur in zes koplopende landen, waaronder Nederland. Hierbij identificeren zij de CO2-Prestatieladder als een belangrijk instrument in de Nederlandse GPP-benadering.

Harmonisatiebesluit doorgroei naar een hoger niveau binnen 3 maanden na een Ladderbeoordeling

Het CCvD van SKAO heeft een nieuw harmonisatiebesluit vastgesteld dat vanaf heden normatief is. Het besluit gaat over de situatie wanneer een certificaathouder doorgroeit naar een hoger niveau, binnen 3 maanden na een Ladderbeoordeling. In dat geval volstaat een beoordeling op enkel de aanvullende eisen.

Het harmonisatiebesluit is te vinden op de pagina met harmonisatiebesluiten en via deze link.

Europa is klaar voor de CO2-Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ontwikkelt zich snel in heel Europa, en de CO2-Prestatieladder kan een grote rol spelen om die inspanningen te stimuleren. Dit zijn de resultaten van recent onderzoek uitgevoerd door het International Institute for Sustainable Development (IISD). Elk jaar besteden Europese regeringen 1,8 biljoen euro (14% van het BBP van de EU) aan de aankoop van goederen en diensten van de particuliere sector, maar er is geen verplichting om bij deze beslissingen rekening te houden met het klimaat. Overschakelen naar MVI kan dus leiden tot een groene revolutie bij bedrijven en hun toeleveringsketens. De CO2-Prestatieladder kan daarbij helpen.

2022 update www.co2emissiefactoren.nl en aangepast harmonisatiebesluit co2-emissiefactoren

De jaarlijkse update van www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden en de lijst voor 2022 staat nu online. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021 hebben plaatsgevonden in de factoren voor aardgas (hoger), grijze stroom (lager), warmtelevering (lager) en vliegtuigemissies (lager). Bij de vliegtuigemissies is nu ook differentiatie op vliegstoelklasse mogelijk, zie daarvoor het brondocument bij deze factor.

SKAO publiceert twee harmonisatiebesluiten over luchtvaart en sonderingsbedrijven

Het CCvD van SKAO heeft twee nieuwe harmonisatiebesluiten gepubliceerd die vanaf heden normatief zijn. Het eerste besluit gaat over de regels die gelden bij het toekennen van emissiereductie aan organisaties die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffenprogramma’s voor de luchtvaart. Zo wordt beschreven welke duurzaamheidseisen gelden en welke rekenregels gehanteerd moeten worden. Het tweede harmonisatiebesluit meldt dat bedrijven die sonderingsonderzoek uitvoeren in de categorie ‘diensten’ horen, en niet in de categorie ‘werken/leveringen’. Zie voor nadere toelichting de harmonisatiebesluiten.

18% van de Nederlandse klimaatvoetafdruk door inkopen van de overheid

Met het programma Nederland Circulair 2050 wil het kabinet uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie in Nederland. Uit RIVM-onderzoek blijkt nu dat de overheid daar zelf een aanzienlijke bijdrage aan kan leveren door maatschappelijk verantwoord in te kopen. 23% van de grondstoffen die nodig zijn voor onze levensstandaard worden ingekocht via de overheid.

Nederlandse bouwsector neemt weinig CO2-reducerende maatregelen die leiden tot emissieloos bouwen

Te weinig prikkels voor sector om duurzame transitie te versnellen

De Nederlandse bouwsector neemt nog weinig CO2-reducerende maatregelen die leiden tot emissieloos bouwen. Dit blijkt uit de Rapportage Maatregellijst 2020 van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Waar bouwbedrijven wel maatregelen nemen om kantoren te verduurzamen, gaat het op de bouwplaats minder snel. Met name de elektrificatie van bouwmaterieel zet niet door. Dit is noodzakelijk om stikstofuitstoot terug te dringen en om afspraken over klimaat- en schone lucht na te komen, én om tot een emissieloze bouwplaats te komen. Het is het vijfde jaar dat SKAO dit onderzoek uitvoert onder organisaties en bedrijven die bezig zijn met het reduceren van hun CO2-uitstoot aan de hand van de CO2-Prestatieladder. 

CoP ministeries van start

Na succesvolle Communities of Practice (CoP) voor de waterschappen, komen nu ook ministeries samen in een CoP, die is opgericht door uitvoeringsorganisaties en kerndepartementen van het Rijk en PIANOo. Deelnemers leren van elkaar en krijgen inspiratie en concrete handvatten aangereikt waarmee zij aan de slag kunnen met de implementatie van de CO2-Prestatieladder in hun eigen organisatie binnen het Rijk. De CO2-Prestatieladder geeft concrete inzichten die gebruikt kunnen worden bij het behalen van CO2-reductiedoelstellingen en helpt te sturen op CO2-reductie in bedrijfsvoering, projecten en in de keten. De CoP is aanvullend en werkt versterkend ten opzichte van andere activiteiten, bedoeld om de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid te verduurzamen.

Nieuw CCvD-lid Antonie Langelaan: ‘praktische toepasbaarheid van het Handboek is heel belangrijk’

Onlangs zijn er nieuwe leden toegetreden tot het Centraal College van Deskundigen (CCvD), de partij die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van het certificeringsschema (nu Handboek 3.1). In het Centraal College van Deskundigen zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Antonie Langelaan noemt zichzelf kritisch, is bewuster gaan vliegen door het boek ‘De verborgen impact’ van Babette Porcelijn en is al 22 jaar werkzaam bij technisch dienstverlener ENGIE. Sinds kort vertegenwoordigt hij Techniek Nederland in het CCvD.

Richtlijn organisational boundary gemeenten gepubliceerd

SKAO heeft een informatieve richtlijn gepubliceerd die gemeenten kunnen gebruiken bij het bepalen van hun organisatorische grenzen. De richtlijn richt zich op de vraag wanneer ‘verbonden partijen’ het beste wél of niet meegenomen kunnen worden en is bedoeld als aanvulling op de Praktische Gids voor Overheden

2021 update van CO2-emissiefactoren en publicatie harmonisatiebesluit jaartal emissiefactoren

De jaarlijkse update van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden (zie dit nieuwsbericht). De wijzigingen zijn per 1 januari 2021 van kracht en vragen in meerdere gevallen om herberekening van het referentiejaar (en eventueel andere voorgaande jaren). Tevens heeft SKAO een harmonisatiebesluit gepubliceerd over het toepassen van de juiste set emissiefactoren voor een specifiek emissiejaar.

SKAO publiceert 2 harmonisatiebesluiten m.b.t. ISO 50001 en business travel

SKAO heeft op 25 januari 2 harmonisatiebesluiten gepubliceerd als kleine correcties voor Handboek 3.1. Dit harmonisatiebesluit corrigeert verlopen paragraafnummers en -namen uit ISO 50001 en dit harmonisatiebesluit verduidelijkt dat er geen aparte reductie- en communicatiedoelstellingen verplicht zijn voor business travel. In beide gevallen is geen sprake van inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van Handboek 3.0.

Klimaatmonitor Waterschappen en de CO2-emissie-inventaris voor de CO2-Prestatieladder

In 2020 hebben SKAO en de Unie van Waterschappen een succesvolle Community of Practice CO2-Prestatieladder voor waterschappen georganiseerd waar 18 waterschappen aan hebben deelgenomen. Drie hiervan zijn reeds gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder en er zullen in 2021 meer waterschappen volgen. Naar aanleiding van de certificering van meerdere waterschappen ontstond de vraag wat het verschil is tussen de onderliggende berekeningen van de Klimaatmonitor Waterschappen en de CO₂-emissie-inventaris van de CO2-Prestatieladder en in het bijzonder hoe voor de CO₂-Prestatieladder het beste gerapporteerd kan worden over CO2 die vrijkomt bij het verbranden van zelfopgewekt biogas in WKK’s of CV-installaties. Adviesbureau Arcadis heeft dit in opdracht van de Unie van Waterschappen nader bekeken.

VNG neemt stokje over om certificaat CO2-Prestatieladder te behalen

Nadat het duizendste certificaat op de CO2-Prestatieladder door Hoogheemraadschap van Delfland in september is behaald, draagt de organisatie het stokje nu over aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). VNG begeleidt gemeenten al een tijdje bij het behalen van een certificaat, maar gaat hiermee nu zelf aan de slag. We spreken Marloes Borsboom-Turabaz, zelf gedreven door duurzaamheid en werkzaam als projectleider CO2-reductie, over de beweegredenen van VNG om zich te gaan certificeren. Marloes: ‘Ik ben heel blij dat we hieraan gaan beginnen.’