arrow_back

Sweco versnelt duurzame mobiliteit met de CO2-Prestatieladder en de Nationale Benchmark Mobiliteit

Sweco is sinds 2011 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Het ingenieursadviesbureau heeft onlangs de Nationale Benchmark Mobiliteit (NBM) geïmplementeerd. Deze benchmark van Natuur & Milieu geeft organisaties inzicht in hoe hun mobiliteitsbeleid presteert op duurzaamheid. Zo blijkt uit de benchmark dat Sweco concrete maatregelen neemt om duurzame mobiliteit te stimuleren in de bedrijfsvoering. SKAO spreekt met Arthur Zantinge, duurzaamheidsspecialist bij Sweco, over de lessons learned en voor welke uitdagingen het ingenieursbureau staat om zijn klimaatambities te behalen.

Duurzaam mobiliteitsbeleid

“We hebben de ambitie om uiterlijk in 2035 volledig CO2-neutraal (en circulair) te zijn”, zegt Zantinge “Het gaat dus niet om de manier waarop we nu al CO2-neutraal kunnen zijn door te compenseren, maar het wezenlijk reduceren van het energieverbruik. Verder hebben we de ambitie om in 2025 de helft van ons wagenpark elektrisch te hebben. Als we doorgaan op het huidige pad, dan halen we deze doelstelling veel eerder.”

Volgens Zantinge heeft de implementatie van de CO2-Prestatieladder ervoor gezorgd dat het ingenieursadviesbureau beter inzicht heeft in de eigen CO2-uitstoot. “In zekere zin, kun je zeggen dat de CO2-Prestatieladder ons voorzag van een extra bril om nog eens goed te kijken naar ons mobiliteitsbeleid en dat efficiënter in te richten. Dat heeft geleid tot een flinke verbetering in ons mobiliteitsbeleid. Daarnaast heeft de Ladder ons gunningvoordeel en veel projecten opgeleverd.”

De duurzaamheidsspecialist merkt op dat mobiliteit de grootste uitdaging is om CO2-uitstoot te reduceren. “Dat is grofweg 90 procent van onze totale CO2-uitstoot in scope 1 en 2”, zegt hij. “We kunnen veel bereiken met elektrische voertuigen en door over te schakelen op andere vervoersmiddelen, zoals de trein of de fiets. Hiervoor moeten we drempels wegnemen bij onze werknemers en de juiste stimulans creëren om meer elektrisch te rijden of met het OV of de fiets te gaan. De NBM bevestigde hierin zowel dat we al veel goede maatregelen genomen hebben op dit vlak, als dat er nog meer resultaat behaald kan worden.”

Kansen voor elektrisch rijden

Om grip te krijgen op de mobiliteit heeft Sweco gebruik gemaakt van de NBM. De NBM sluit volgens Zantinge goed aan op de duurzaamheidsambities van het ingenieursbureau. “De benchmark werd gedaan aan de hand van de data van 2017”, zegt Zantinge. “In 2018 hebben we ons mobiliteitsbeleid gewijzigd. Sindsdien is het aantal elektrische leaseauto’s binnen Sweco enorm gestegen. Vervolgens bleek uit de benchmark dat we vooral op het gebied van stimulering van elektrisch rijden nog veel kansen lieten liggen. Dit was echter gebaseerd op data van voor de wijziging van ons mobiliteitsbeleid. Dus eigenlijk zijn de resultaten van de NBM een hele mooie bevestiging van de maatregelen die we hebben genomen en dat elektrificatie het meest oplevert.”

“De NBM liet ons zien dat we de meest adequate maatregelen ter stimulering van fiets en OV al genomen hebben, maar dat er desalniettemin ook nog kansen onbenut zijn. De meeste daarvan hadden we zelf ook al op het netvlies, bij enkele anderen bracht de NBM deze alsnog onder de aandacht.”
 

Bij het implementeren van de maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen, was er voldoende aandacht voor de sociale kant en medewerkerstevredenheid, vertelt Zantinge. “Als we bijvoorbeeld kijken naar elektrische auto’s, hebben we niet besloten dat we uitsluitend elektrisch rijden, maar hebben we gekeken naar hoe we de drempels voor elektrisch rijden kunnen wegnemen. Daarvoor hebben we een stimulans bedacht, waardoor nu bijna de helft van onze werknemers met een leaseauto voor een elektrisch model kiest.”

De stimulans bestaat uit een combinatie van 3 nieuwe maatregelen en twee bestaande maatregelen. De eerste maatregel gaat over het bedrag dat Sweco betaalt voor een leaseauto. “Dit bedrag hebben we gekoppeld aan de CO2-uitstoot. Hoe zuiniger de auto, hoe hoger het door Sweco beschikbaar gestelde maandleasebedrag. Het meest te besteden heeft de medewerker die kiest voor een volledig elektrische auto. Voor een ruimere autokeuze mag de medewerker bovenop het maandleasebedrag zelf een ‘eigen bijdrage’ bijleggen, dat gebonden is aan een maximum. Als tweede maatregel hebben we dit maximum geschrapt voor volledig elektrische auto’s.”

Ook met de fiets of met de trein

Medewerkers bij Sweco die recht hebben op een leaseauto kunnen bovendien de kilometers, die zij reizen met de trein, carpoolend, of met de fiets, optellen bij het totaal aantal kilometers die zij jaarlijks afleggen. Alleen medewerkers die een bepaald aantal zakelijke kilometers per jaar aflegt, komen namelijk in aanmerking voor een leaseauto. Zodra dit aantal kilometers daalt door bijvoorbeeld te reizen met het OV, kan bij medewerkers de angst ontstaan dat ze daardoor hun ‘recht’ op een leaseauto verliezen. Daar wilde Sweco een stokje voor steken. “Het mag niet zo zijn dat een medewerker die een leaseauto heeft, het OV mijdt uit angst dat hij zijn auto moet inleveren. Dan weet je zeker, dat de werknemer hierdoor niet zo snel met de fiets of trein zal reizen”, aldus Zantinge.

Sweco heeft verder een pool van vijftig niet-persoonsgebonden auto’s, waarvan veertig volledig elektrische auto’s zijn, die medewerkers kunnen gebruiken. Hiermee wil het ingenieursadviesbureau veel werknemers kennis laten maken met elektrische auto’s voor zakelijke doeleinden. Zantinge: “Daarmee hebben we de adoptie van elektrisch rijden versneld. Werknemers die een leaseauto kunnen aanvragen en twijfelen over elektrisch, kunnen dan zelf ook in een EV rijden om het uit te proberen. Daarmee verlagen we die drempel ook.”

Tot slot, krijgen werknemers die een leaseauto kiezen een overzichtelijke rekensheet die inzicht geeft in hoeveel zij maandelijks netto kwijt zijn aan de leaseauto. “Hierin hebben we enkele elektrische modellen al vooringevuld. Zo wordt heel duidelijk zichtbaar dat een elektrische auto vaak voordeliger is dan een auto op fossiele brandstof”, aldus Zantinge. Door dit inzicht actief over te brengen via de rekensheet, verwacht Sweco dat werknemers meer bereid zijn om een elektrische leaseauto in gebruik te nemen.

Het effect versterken

“De combinatie van die vijf maatregelen: een CO2-gebonden maandbedrag, het opheffen van de limiet die je zelf mag bijleggen voor een elektrische auto, het toevoegen van de trein- en fietskilometers, de pool van niet-persoonsgebonden elektrische auto’s en de rekensheet, hebben ervoor gezorgd dat elektrisch rijden binnen Sweco een vlucht neemt. Daarnaast kunnen we met het toevoegen van de trein- en fietskilometers onze medewerkers stimuleren om ‘zinloze’ autokilometers te vermijden door met het OV te reizen”, zegt Zantinge. “Wat ook opvalt aan de vernieuwing van ons mobiliteitsbeleid, is dat we het hebben gedaan op het moment dat er in de wetgeving niks veranderde op het gebied van de bijtelling. Daarmee konden we ook vaststellen, dat de hoeveelheid EV’s die gekozen wordt binnen Sweco puur te wijten is aan de wijziging in het mobiliteitsbeleid. De bijtellingsregeling zoals het nu is, helpt bij het maken van de keuze voor elektrisch, maar de wijzigingen in ons mobiliteitsbeleid heeft het effect versterkt.”

Zantinge raadt andere bedrijven aan om de NBM te implementeren. “Bedrijven moeten goed inzicht hebben in hoe hun mobiliteitscijfers eruit zien, hoeveel er gereisd wordt met welke vervoersmiddelen, en hoeveel CO2-uitstoot het veroorzaakt. Als je gecertificeerd bent op de CO2-Prestatieladder, dan heb je dat inzicht al. Daar zou het prima mee moeten lukken, maar de NBM gaat specifiek in op mobiliteit. Naarmate meer partijen aan de NBM deelnemen, levert het meer op voor de deelnemers, omdat je dan als bedrijf je resultaten kunt vergelijken met andere bedrijven. Daarom is het zeker iets wat ik andere organisaties kan aanraden om ook aan deel te nemen. Niet alleen organisaties met een (lease)wagenpark, maar alle organisaties die vitaliteit en duurzaamheid binnen hun mobiliteitsbeleid willen verbeteren. Juist over stimulering van OV-gebruik, fiets en plaatsonafhankelijk werken biedt de NBM waardevolle inzichten.” Doordat Sweco in 2018 de NBM heeft uitgevoerd, is deze nu ook als maatregel opgenomen in de CO2-Prestatieladder.