arrow_back

De CO2-Prestatieladder als aanjager voor structurele CO2-reductie

Transportbedrijf Van der Stelt heeft de ambitie om zich te blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Daarvoor is de organisatie gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Door de implementatie van het CO2-managementsysteem, heeft Van der Stelt zijn CO2-uitstoot in kaart gebracht, reduceren ze structureel CO2 en hebben ze een aanbesteding gewonnen waarin de CO2-Prestatieladder een centrale rol speelde. Arjan Rademaker, manager bedrijfsvoering bij Van der Stelt, vertelt over de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Van der Stelt is een transportbedrijf en handelsonderneming in meststoffen. Naast het transporteren van goederen van derden, is de organisatie gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige vloeibare meststoffen. “De producten die wij leveren, bestaan voor een deel uit vloeibare reststromen uit onder anderede levensmiddelenindustrie”, legt Rademaker uit. “Hierdoor worden minder nieuwe grondstoffen gewonnen voor het produceren van meststoffen. Dat levert CO2-reductie op. Doordat we de reststromen een tweede leven geven, voorkomen we dat ze in rioolwaterzuiveringsinstallaties terechtkomen. Ook dat is goed voor het milieu.”

Aanbesteding gewonnen door de CO2-Prestatieladder

Met de transportdiensten en de handel en distributie van meststoffen is Van der Stelt actief binnen de agrarische sector en ook in de infrasector. Van der Stelt heeft een wagenpark van zo’n 45 vrachtwagens om de goederen te vervoeren. Rademaker vertelt meer over een van hun projecten waarbij zij de aanbesteding gewonnen hebben door gunningsvoordeel omdat zij met de CO2-Prestatieladder werken. Het project betreft het vervoeren van slib voor hun opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een van de waterschappen.

“Voor meerderewaterschappen vervoeren wij slib afkomstig uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hiervoor wordt het slib vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar een ontwateringslocatie gebracht, waar water uit het slib wordt gehaald. Vervolgens transporteren we het resterende deel van het slib naar een droger waar het waterverder wordt verdampt of naar een huisvuilcentrale of een compostbedrijf wordt vervoerd”, zegt Rademaker. “Een van onze opdrachtgevers voor het transport van het rioolwaterzuiveringsslib is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het waterschap heeft in 2015 een aanbesteding uitgebracht waarin de CO2-Prestatieladder werd ingezet als gunningscriterium. Op dat moment had Van der Stelt nog geen certificaat op de Ladder, waardoor we op de aanbesteding inschreven met de ambitie om een certificaat op niveau 3 binnen een jaar te behalen. Het waterschap heeft ons het project gegund en binnen een jaar hebben wij ons ambitieniveau waargemaakt.”

Uiteraard neemt Van der Stelt CO2-reducerende maatregelen op dit project met gunningsvoordeel. Dit doen ze in dialoog met het hoogheemraadschap. Zo worden verschillende CO2-reductiemaatregelen onderzocht om de CO2-uitstoot binnen dit project zo laag mogelijk te houden. “We zijn met het waterschap in gesprek over hoe we de CO2-uitstoot met betrekking tot het transport en laden en lossen kunnen terugdringen met nieuwe technieken. Een van de concrete maatregelen die wij op het oog hebben is het gebruik van schonere brandstoffen, zoals HVO. Het waterschap staat open voor dit soort initiatieven, we zijn dan ook met elkaar in gesprek.” HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een synthetische diesel dat wordt gemaakt van afval- en reststromen, zoals afgewerkt frituurvet en dierlijke vetten, maar HVO kan ook worden gemaakt van houtpulp. In tegenstelling tot fossiele dieselolie, kan het gebruik van HVO leiden tot  89 procent CO2-besparing.

CO2-reductie in alle lagen van de organisatie

Naast het toepassen van CO2-reductiemaatregelen in zijn projecten, neemt Van der Stelt maatregelen om ook de CO2-uitstoot in de bedrijfsvoering terug te dringen. Voorbeelden daarvan  zijn het gebruik van ledverlichting, de installatie van zonnepanelen, maar ook gedragsveranderingen zoals brandstof-efficiënt rijden. Hiervoor maakt Van der Stelt zijn vrachtwagenchauffeurs bewust van hun rijgedrag en krijgen ze trainingen om zuinig met brandstof om te gaan. Het rijgedrag wordt gemonitord en aan het eind van de maand krijgen de chauffeurs een overzicht mee om het rijgedrag waar nodig te verbeteren. Deze inspanningen hebben geleid tot een CO2-reductie van 2,6 procent in 2017. Het bedrijf heeft zich tot doel gesteld om in de periode van 2015 tot en met 2020 een CO2-reductie te realiseren van 15 procent. Om dit te behalen, zoekt Van der Stelt kansen in alternatieve brandstoffen zoals HVO en waterstof. Met name omdat het gebruik van diesel 97 procent is van de totale CO2-uitstoot van het bedrijf. Daarnaast zoekt het transportbedrijf naar manieren om CO2 te besparen tijdens het laden en lossen van goederen.

De CO2-Prestatieladder als katalysator voor continue CO2-reductie

Rademaker: “Voor de implementatie van de CO2-Prestatieladder was Van der Stelt al bezig met CO2-reductie, maar er was minder urgentie voor deze inspanningen. Dankzij de Ladder is er nu een controlemechanisme voor onze ambities om CO2 structureel te reduceren en zijn we er binnen het bedrijf en binnen projecten bewuster mee bezig. Daarnaast draagt de CO2-Prestatieladder bij aan het bespreekbaar maken van CO2-reductie. Hierdoor is het belang van CO2-besparing doorgeklonken tot alle lagen van de organisatie.”

Rademaker verwacht dat andere sectoren zullen volgen met de inzet van de CO2-Prestatieladder. “Binnen sectoren zoals de agrarische sector krijgt duurzaamheid een steeds belangrijkere positie. Dat is voor onze onderneming belangrijk. Als de agrarische sector de eisen ten aanzien van de milieu-impact expliciet maakt in de opdrachten, dan kunnen wij met onze producten en diensten een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sector. Ook met ontwikkelingen als rijden op schonere brandstoffen zoals HVO of waterstof kunnen wij verschillende sectoren helpen verduurzamen. Daarom is duurzaamheid en CO2-reductie belangrijk voor Van der Stelt. Het maakt ons onderscheidend ten opzichte van onze concurrenten. En de CO2-Prestatieladder helpt ons daarbij”