arrow_back

Waterschappen ronden succesvolle Community of Practice CO2-Prestatieladder af

In november zijn 18 waterschappen voor de laatste keer digitaal bij elkaar gekomen voor de Community of Practice CO2-Prestatieladder voor waterschappen (CoP). De Unie van Waterschappen en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen hebben in 2019 en 2020 een aantal bijeenkomsten voor waterschappen georganiseerd om aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder. Het doel van de CoP was kennisontwikkeling en uitwisseling over het structureel monitoren en sturen op CO2-emissies.

Practice what you preach

De CO2-Prestatieladder is bij de waterschappen vanuit onder andere de Green Deal Duurzaam GWW al bijna 10 jaar bekend als aanbestedingsinstrument. Steeds meer overheden in Nederland zijn zelf een certificaat aan het halen vanuit de motivatie ‘practice what you preach’. Het geven van het goede voorbeeld was ook voor de waterschappen aanleiding om met certificering aan de slag te gaan. “Corona heeft hierbij een kans gecreëerd: we waren eigenlijk van plan om met een klein groepje van maximaal 8 waterschappen aan de slag te gaan, maar door de digitalisering en de grote interesse werd het mogelijk om flink op te schalen en uiteindelijk hebben 35 personen, werkzaam bij 18 waterschappen aan de CoP meegedaan!” aldus Maud Vastbinder, SKAO.

Highlights

Inmiddels zijn drie waterschappen gecertificeerd: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Vallei en Veluwe. Het certificaat van Delfland was extra feestelijk omdat dat waterschap het 1000ste certificaat op de CO2-Prestatieladder heeft ontvangen. Op de slotbijeenkomst van de CoP hebben nog eens vijf waterschappen aangegeven om snel met de certificering te starten.

In de CoP is veelvuldig gesproken over de positionering van de CO2-Prestatieladder in relatie tot de klimaatmonitor en het MJA3 convenant. Omdat dit convenant in 2020 afloopt, was er behoefte om dit op een goede manier uit te zoeken. De conclusie van het onderzoek dat Arcadis heeft uitgevoerd was dat de CO2-Prestatieladder potentie heeft als opvolger van het MJA3 convenant.

De leden van de CoP hebben tot slot aangegeven dat (ondanks corona en de digitalisering) er een echt netwerk is ontstaan waarin ze elkaar ook buiten de bijeenkomsten om, actief opzoeken om kennis en ervaring over de Ladder uit te wisselen. De ervaringen van de waterschappen zijn ook terug te lezen op de website van SKAO, lees hier wat volgens Delfland de voordelen van certificering zijn.

Preach what you practice

Een leuk neveneffect van de CoP is dat de waterschappen nu nog beter begrijpen wat organisaties moeten doen om een certificaat te halen voor de CO2-Prestatieladder. Hierdoor heeft ook het aanbestedingsbeleid van een aantal waterschappen een nieuwe impuls gekregen: “We willen de Ladder nu vaker gaan inzetten voor aanbestedingen. Als we zelf gecertificeerd zijn klopt het totale plaatje ook”, aldus Waterschap de Dommel. Ook gaat vanaf 1 januari 2021 structureel aanbesteden met de Ladder en daarmee bedrijven belonen die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen. Op niveau 3 speelt het duurzaam inkopen van waterschappen nog geen rol in de certificering maar de eerste ambities van een niveau 4 certificering zijn al uitgesproken. SKAO zal ook in 2021 nog nauw betrokken blijven bij deze ontwikkelingen.


De Community of Practice CO2-Prestatieladder voor waterschappen was een initiatief van de Unie van Waterschappen en SKAO. De volgende waterschappen deden mee aan de CoP: Wetterskip Fryslân, Delfland, Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg, Vallei en Veluwe, Noorderzijlvest, Vechtstromen, De Stichtse Rijnlanden, Rivierenland, De Dommel, Waternet, Drents Overijsselse Delta, Schieland en de Krimpenerwaard, Brabantse Delta, Scheldestromen, Rijnland en Zuiderzeeland.