arrow_back

Vereniging van Schemabeheerders opgericht

Op 1 november 2018 hebben achttien onafhankelijke schemabeheerders de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) opgericht. SKAO maakt deel uit van deze vereniging, die als doel heeft de kwaliteit van de ontwikkeling en beheer van schema’s te bevorderen.

NTA 8813

De werkwijze van de Raad van Accreditatie (RvA) voor het beoordelen en accepteren van schema’s en schemabeheerders is gewijzigd. De RvA beoordeelt niet langer de organisaties die schema’s opstellen en beheren. Ze evalueert uitsluitend de inhoud van schema’s als hiervoor een of meer instellingen accreditatie hebben aangevraagd.

Om aan te kunnen tonen dat schemabeheer ook zonder toezicht van de RvA op een hoogwaardige manier wordt uitgevoerd, heeft een aantal schemabeheerders (waaronder SKAO) het initiatief genomen om NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8813 te ontwikkelen. Hierin zijn eisen vastgelegd waaraan een schemabeheerder moet voldoen om te komen tot schema’s die aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van belanghebbende partijen. De NTA 8813 is leidend voor de VvS en de wijze waarop de ontwikkeling en het beheer van schema’s wordt uitgevoerd.

Leden

Het lidmaatschap voor de VvS staat open voor onafhankelijke schemabeheerders (dat wil zeggen niet gelieerd aan een certificatie- of inspectie-instelling) die werken op basis van NTA 8813. De leden laten zich eens in de twee jaar door een externe beoordelaar beoordelen op het voldoen aan deze norm. Zo waarborgen zij hun onafhankelijkheid en de kwaliteit van hun werkwijze.

De komende maanden wordt de oprichting van de VvS geformaliseerd door de statuten bij een notaris vast te leggen en de vereniging in te schrijven bij de KvK. Ook zal de website www.schemabeheerders.nl worden ingericht. Actuele informatie over onder meer leden, kwaliteitsborging en activiteiten is daar binnenkort te vinden.

CO2-Prestatieladder

Het certificeringsschema CO2-Prestatieladder en schemabeheerder SKAO zijn sinds juli 2012 door de RvA geaccepteerd op basis van accreditatienorm ISO/IEC 17021. Toezicht op de beoordeling en de inhoud van het schema CO2-Prestatieladder blijft onveranderd bij de RvA liggen. De beoordeling van schemabeheerder SKAO loopt vanaf 2018 via de NTA 8813.

NTA 8813 is kosteloos te downloaden via de NEN webshop.

Voor meer informatie over de VvS kunt u mailen naar [email protected]